El Resultat Periòdic : Ingressos i Despeses (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 17/06/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

7. EL RESULTAT PERIÒDIC: INGRESSOS I DESPESES 7.1. Principis comptables - Principi de meritació: La imputació dels ingressos i despeses s’ha de fer en funció del flux de béns i serveis amb independència del flux monetari o financer que se’n deriva.
flux real béns i serveis flux real empresa flux monetari pagaments - empresa béns i serveis flux monetari cobraments Principi de correlació d’ingressos i despeses: El resultat de l’exercici està constituït pels ingressos del període menys les despeses necessàries per obtenir els ingressos.
- Periodificació: Procés que pretén imputar a l’exercici econòmic que li correspon les seves despeses i els seus ingressos independentment de quan s’hagi fet el pagament o cobrament.
La periodificació s’haurà de fer quan un fet comptable es troba entre dos exercicis econòmics diferents.
Actiu realitzable Passiu c/t - Despeses anticipades (no formen - Ingressos anticipats part de PIG) - Interessos pagats per anticipat - Interessos cobrats per anticipat * NOTA: Tot allò que es qualifica “d’anticipat” no figura al compte de PIG.
7.2. Classes d’ingressos i despeses - I/D d’explotació: estan directament relacionats amb l’activitat pròpia de l’empresa.
- I/D financer: Ingressos financers: l’empresa els obté fruit de la possessió d’actius financers (fons d’inversió, interessos bancaris, lletres,...) Despeses financeres: vinculades amb certs productes financers de finançament (préstecs, pòlisses de crèdit, crèdits hipotecaris,...) - I/D extraordinaris: s’han produït dins l’exercici econòmic però amb caràcter puntual i no tenen res a veure amb l’activitat de l’empresa. Amb la nova normativa comptable en vigor des de 1/1/2008, els extraordinaris s’han integrat amb els I/D d’explotació.
I/D d’explotació I/D financers Resultat ordina ri resultat abans d’impostos - impostos PiG 7.3. Distribució del resultat en cas de beneficis - Beneficis de l’any anterior (assentaments de l’any en curs) ( ) Pèrdua i guanys a Reserves Dividends a pagar ( ) Dividends a pagar a - Bancs Distribució del resultat en cas de pèrdues Pèrdues i guanys (pèrdues) Resultat negatiu d’exercicis anteriors El resultat d’exercicis d’anys anteriors equival a reserves negatives, si bé aquestes, per definició, no poden existir.
( ) Resultat anteriors negatiu d’exercicis a Pèrdues i guanys * Passiu = capital, reserves, resultat d’exercicis anteriors, PIG ...