T. 12- Aplicacions de la TC (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Tècniques de diagnòstic
Año del apunte 2016
Páginas 12
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tècniques de diagnòstic TEMA 12. APLICACIONS DE LA TOMOGRAFIA COMPUTARITZADA La TC és una eina diagnòstica fonamental en la majoria de les especialitats mèdiques i medicoquirúrgiques.
- Processos neurològics - Otorrinolaringologia - Processos cardiovasculars - Malalties toràciques - Patologia abdominopèlvica - Patologia musculoesquelètica Condicions tècniques de l'adquisició TC Es requereix la col·laboració del pacient: - tolerar la posició en decúbit (estar tumbat) - no realitzar moviments durant el temps que dura l'adquisició - no deglutir (necessari per l'obtenció d'alguns estudis facials i de coll) - mantenir l'apnea durant l’adquisició de les imatges (necessari en estudis de tòrax i abdomen) Es requereix una mínima preparació per part del pacient: - Acudir en dejuni (necessari si es preveu la possibilitat de requerir la injecció de contrast iodat endovenós, hidrosoluble i s'elimina pels ronyons) Evitar artefactes que inutilitzin l'estudi: - No haver estat sotmès en els dies previs a l'estudis en els que s'hagi administrat contrasts hiperdensos per via oral: iodats o baritats administrats per estudiar el tub digestiu (transit esòfag-gàstric-duodenal, trànsit intestinal, enema opaca....). El contrast és molt dens i és un artefacte.
Els materials molt densos, com les pròtesis de cadera poden degradar la imatge fins al punt de fer-la impossible d'interpretar.
Podem realitzar: - Estudis obtinguts en condicions basals - Estudis contrastats: - Administració via oral o rectal de contrast iodat o baritat diluÏt al 2-3%, per marcar el tub digestiu i no fer interpretacions erronies.
- Administració via oral o rectal d'aire o aigua.
80 Tècniques de diagnòstic - Estudis dinàmics després de l'administració de constrat iodat endovenós. Estudis dinàmics multifàsics de diferents òrgans: fase arterial (hepàtica, pancreàtica...), fase venosa.
S'injecta contrast endovenos per una vena del avantbraç i es mira amb una bomba la velocitat en la que s'injecta i la dosi sol ser de 150 cm3 en funció del pes del pacient.
Fetge: fase basal, arterial, venosa portal, excretora Ronyó: fase basal, cortical (més avait que la arterial), nefrogràfica (més tard que la venosa portal), excretora Amb la tomografia computeritzada el tall sempre és axial, per canviar el tall s'ha de canviar la persona de posició. Ara tenim reconstruccions multiplanars per poder reconstruir imatges de qualsevol pla.
- Estudis dinàmics després de l'administració de contrast iodat endovenós (estudis angiogràfics → angio-TC) Angio-TC arterial Quan es fan reconstruccions poden ser de manera que veus el vas per dins (MIP, la màquina recull el que és més dens) o per fora (VR). Es veuen molt bé les relacions anatòmiques de les artèries amb les zones circumdants.
81 Tècniques de diagnòstic Angio-TC venós Això és una reconstrucció multiplanar, hem adquirit els talls i es sumen tots per fer una secció més gruixuda i així tenim tota la anatomia en la mateixa secció. Això ho podem anar girant per mostrar diferents coses com l'eix de la vena porta i de la vena mesentèrica superior.
Processat d'imatges en TC Reconstrucció 3D, rendering.
82 Tècniques de diagnòstic Condicions tècniques de l'adquisició de TC Podem realitzar: - Esutids obtingts en condicoins basals - Estudis contrasts: - Estudis dinàmics després de l'administració d'un contrast iodat endovenós: - Estudis de perfussió de diferents parenquimes o lesions: processos isquèmics cerebrals o perfusió de lesions tumorals que assenten en diferents òrgans (fetge, ronyó).
Li donem un reccorregut molt curt i anem adquirint imatges d'una sola part delcos i així tindrem motles imatges i veurem com es perfundeix un òrgan. Això te interès en el diagnostic precoç dels processos isquemics cerebrals per saber si es necessita un tractament de manera immediata.
També s'utilitza per veure la resposta al tractament de tumors.
Perfusió cerebral Al costat esquerra hi ha menys solc sperquè hi ha un edema cerebral. Infart cerebral en el territori de la arteria cerebral media dreta.
Perfusió- TC hepàtica Paràmetres evaluats relacionats amb la angiogènesi: - Blood flow (BF): reflexa el fux sanguini en l'espai vascular en una regió tissular determinada.
- Blood volume (BV): reflexa el pas de contrast de de l'espai intravascular fins a l'espai intratumoral (vascularització tumoral).
- Permeability perfusion (PP): reflexa la perfusió tumoral (la immaduresa endotelial).
Abans del tractament Els paràmetres de vascularització es redueixen després del tractament.
83 Tècniques de diagnòstic Estudi pretractament Aplicacions de la TC: diferents escenaris clínics 1. Sospita de neoplasia primaria: - davant una clínica sospitosa - davant una prova d'imatge previa sospitosa (ecografia, radiografia) - davant un síndrome paraneoplàsic: síndrome tòxic, síndrome febril perllongat 2. Diagnòstic d'extensió d'una neoplasia coneguda 3. Evaluació de la resposta terapèutica 4. Traumatisme greu 5. Diagnòstic d'una patologia vascular: dilatació d'aorta, aneurismes...
6. Diagnòstic etiològic del dolor: hernies, protusions, cefalees...
7. Diagnòstic de la infecció: - Localització del procés - Extensió del procés 8. Plantejar un tractament quirúrgic 9. Mètode guia per procediments intervencionistes: - Amb finalitat diagnòstica - Amb finalitat terapèutica 10. Cribatge de determinades neoplasies en poblacions de risc: - Colon: colonoscopia virtual - Pulmó: TC toràcica de baixa dosi 1. Sospita de neoplasia primaria Com a primera prova diagnòstica: - Tumor cerebral: benigne (meningioma, neurioma), maligne (glioblastoma, linfoma). Sol requerir la TC de crani basal i contrastat. Es requereix contrast iodat per veure com es comporta el tumor. En la TC contrastada veiem un glioblastoma multiforme acompanyat d'edema que al ser aigua líquida és menys dens que el cervell i per això és veu així.
84 Tècniques de diagnòstic Els meningiomes frontobasals només és diagnostiquen si es fa un TC.
- Síndrome linfroproliferatiu: en general, en pacients sense adenopaties palpables. Sol requerir la TC toracoabdominal contrastat.
- Davant d'una prova d'imatge previa sospitosa: lesió hepàtica indeterminada en una ecofrafia previa.
L'estudi dinàmic multifàsic permet un diagnòstic específic en alguns casos. En pacients amb cirrosi hepàtica, una lesió hepàtica que capta contrast en fase arterial i apareix menys densa que el fetge en fase venosa, correspon a un carcinoma hepatocel·lular.
- Davant d'un síndrome parenoplàsic: síndrome tòxic (astenia, anorexia i pèrdua de pes), síndrome febril perllongat...
Es busca la neoplasia oculta no detectada clínicament ni mitjançant altres mètodes diagnòstics: proves de laboratori, fibrobroncoscopia, altres tècniques d'imatge...
85 Tècniques de diagnòstic 2. Diagnòstic d'extensió tumoral en pacients amb una neoplasia ja diagnosticada Abans de prendre una decisió terapèutica: - Es tracta d'un tumor ressecable? O bé tenen metàstasi o distància? - Les possibilitats terapèutiques i el pronòstic depenen de l'estadi tumoral - Afecta als dos costats del diafragma? Hi ha afectació extranodal? 86 Tècniques de diagnòstic - La fusió de la TC i de la tomografia per emissió de positrons (PET-TC) ofereix un major rendiment diagnòstic que ambdues tècniques per separat.
- Té metàstasi a distància? 3. Evaluació de la resposta terapèutica - Després de la instauració d'un tractament sistèmic (quimioterapia) 87 Tècniques de diagnòstic 4. Traumatisme greu LH: resposta completa Mirem amb el PET si hi ha activitat de la glucosa, si no n'hi ha no hi ha metastasi.
- El pacient ha d'estar hemodinàmicament estable per a poder ser explorat en la TC Traumatisme complexe renal i de via excretora En la fase excretora es veu tota la orina extravassada.
88 Tècniques de diagnòstic 5. Patologia vascular - Patologia arterial - Aneurismes - Estudis de les artèries pulmonars - Patologia venosa: - Trombosi venosa: absència d'opacificació de la llum de la vena. Pot veure's el realçat de la paret venosa en l'estudi dinàmic ja que els vasos que irriguen la paret estan permeables.
6. Diagnòstic etiològic del dolor - Dolor lumbar (hernies) - Pacients amb cefalea (hemorragia subaracnoidea) - En pacients amb abdomen agut de causa no aclarada (apendicitis aguda) 89 Tècniques de diagnòstic 7. Diagnòstic de la infecció - El pacient 8. Planejar el tractament quirúrgic - Transplantament de lòbul dret de donant viu de fetge: càlcul volumètric del lòbul dret i del lòbul esquerre per assegurar la funció hepàtica correcta després del transplantament en receptor i donant. Estudi de l'anatomia vascular arterial i venosa de l'anatomia biliar del donant per detectar variants anatòmiques que puguin contraindicar la donació o que requereixin una tècnica quirúrgica diferent - Operacions de càncer, metastasi 9. Intervencionisme per TC - Punció amb agulla fina amb intenció diagnòstica: confirmar una metàstasi ganglinoar de càncer de colon, colocació de drenatges percutanis.
- Tractament de lesions mitjançant radiofreqüència 10. Cribatge de determinades neoplasies en poblacions de risc 90 Tècniques de diagnòstic TEMA 13. INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA NUCLEAR És una especialitat que utilitza els isòtops radioactius per diagnòstic, teràpia i recerca. Un isòtop radioactiu és un element químic, energèticament inestable que emet radiació que emet radiació per passar a un estat d'energia més estable. Aprofitem la radiació que emet per fer les proves diagnòstiques i els tractaments amb medicina nuclear.
Dels tres tipus de radiació que emeten els isòtops n'aprofitem dos pel diagnòstic, la radiació gamma (gammagrafia) i si de la gammagrafia en fem talls es dirà SPECT. També tenim altres tipus d'isòtops radioactius que són emissors de positrons, les proves fetes així és diu PET. En el diagnòstic s'intenta irradiar el mínim al pacient.
Un percentatge reduït de persones es fan aplicacions terapèutiques amb medicina nuclear. Aquí intentem irradiar el pacient amb una dosi per poder destruir la malaltia. Es poden utilitzar isòtopos emissors de radiació beta i altres de radiació alfa.
D'on s'obtenen els isòtops radioactius? Hi ha diferents tipus d'isòtops radioactius: naturals (es troben a la natura com l'urani per exemple) o artificials (fent-los en un reactor nuclear, en un ciclotró (per fer proves PET) o en un generador). La majoria de vegades els obtindrem a través d'un generador que és un cilindre que 91 ...