Seminari 2: Parts del crani (Part I) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Medicina - 1º curso
Asignatura Anatomía Humana: Cardiovascular, Cabeza y Cuello
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Laia Vallès Guixà Anatomia Humana II 2015-16 Seminari 2: Parts del crani Norma vertical Ossos:    Os frontal Ossos parietals Os occipital Sutures:    Coronal: Entre os frontal i ossos parietals.
Sagital: Entre els dos ossos parietals.
Lambdoïdea: Entre els parietals i l’os occipital. Es diu així perquè recorda la forma de la lletra lambda.
Norma occipital Ossos:    Os occipital (hi predomina) Ossos parietals Inconstants: o Ossos de sutura (Wormians) o Os interparietal: Os dels inques, una variació que consisteix en l’aïllament de la meitat superior de l’escama de l’occipital mitjançant una sutura transversa.
Sutures:   Lambdoïdea Sagital 1 Laia Vallès Guixà Anatomia Humana II 2015-16 Estructures:     Cresta occipital externa: Cresta òssia ocasional entre la protuberància occipital externa i el forat magne.
Protuberància occipital externa: Prominència òssia, palpable a través de la pell, situada a l’altura de la línia nucal superior. Situada en el límit del pla occipital i el pla occipital i el pla basal.
Occipuci: Terme anatòmic per referir-se a la part posterior del crani.
Línies nucals: o Suprema: Va des de la cantonada superior de la protuberància occipital externa cap a fora. Inserció d’un múscul.
o Superior: lateralment a la protuberància occipital externa, i s’hi insereixen alguns músculs autòctons del dors. Desenvolupament variable depenent de la musculatura del subjecte.
o Inferior (menys marcada que la superior): situada uns centímetres per sota de la superior i per sobre del forat magne, i també s’hi insereixen alguns músculs. Desenvolupament variable depenent de la musculatura del subjecte.
Norma lateral Ossos que es veuen:          Occipital Parietal Temporal Frontal Malar o zigomàtic (als pòmuls, i és un os prim) Maxil·lar Nasal Lacrimal Mandíbula Sutures:         Escamosa: Entre el parietal i el temporal. Se’n diu escamosa perquè contacta amb la porció escamosa del temporal.
Parietomastoïdea: Entre el parietal i el temporal. Contacta amb l’apòfisi mastoides del temporal.
Lambdoïdea: Entre parietal i occipital.
Frontozigomàtica: Entre el frontal i el zigomàtic.
Esfenozigomàtica: Entre l’esfenoides i el zigomàtic.
Esfenoescamosa: Entre l’esfenoides i la porció escamosa del temporal.
Esfenofrontal: Entre l’esfenoides i el frontal.
Coronal: Entre l’esfenoides i el parietal.
2 Laia Vallès Guixà Anatomia Humana II 2015-16 Estructures:          Porció timpànica del temporal: Paret del conducte auditiu ossi, amb l’excepció de la part posterosuperior. Es troba inferiorment a l’apòfisi zigomàtica del temporal.
Orifici auditiu extern: Aboca el conducte auditiu extern, i el seu terra està format per la porció timpànica del temporal.
Arc zigomàtic: Format per l’apòfisi temporal del zigomàtic i per l’apòfisi zigomàtica del temporal.
Apòfisi estiloides: Pertany al temporal. Té forma d’agulla. S’hi inseriran músculs i lligaments.
Línia temporal: Existeixen la superior i la inferior, que es troben al parietal. No obstant, tenen continuïtat conjunta a l’os frontal. Tenen forma d’arc i serveixen com a origen de la fàscia temporal (superior) i el múscul temporal (inferior). Aquest múscul temporal passarà per sota de l’arc zigomàtic i s’inserirà a la mandíbula.
Ala major de l’esfenoides.
Apòfisi mastoides: Forma part de la porció mastoidea del temporal, la qual és buida.
Es situa al darrere del conducte auditiu extern. Aquí s’hi inserirà part del esternocleidomastoïdal.
Fossa temporal: Fossa entre la línia temporal superior i l’arc zigomàtic. Té contingut arterial, nerviós i muscular.
Fossa infratemporal: Es situa per sota de l’arc zigomàtic. Es continua medialment per la fossa pterigopalatina.
3 Laia Vallès Guixà   Anatomia Humana II 2015-16 Fossa pterigopalatina: Connecta lateralment amb la fossa infratemporal, superiorment amb l’òrbita i inferiorment amb la cavitat bucal. Està limitada pel maxil·lar, l’esfenoides i l’os palatí.
Apòfisi pterigoides: Pertany a l’esfenoides. Està dividida entre una làmina medial més petita i una làmina lateral més gran, les quals estan separades per la fissura o escotadura pterigoidea.
Norma facial o frontal Ossos:        Frontal (hi predomina) Parietal Malar o zigomàtic Esfenoides (interior de l’òrbita) Nasal Maxil·lars Mandíbula Sutures:       Zigomaticomaxil·lar: Entre el zigomàtic i el maxil·lar.
Intermaxil·lar: Entre els dos maxil·lars.
Frontomaxil·lar: Entre el frontal i el maxil·lar.
Frontozigomàtica.
Frontonasal: Entre el frontal i el nasal.
Metòpica: Entre les dues meitats del frontal. És inconstant en adults.
Estructures: Regió nasal:     Forat piriforme: Representa l’obertura del conducte nasal a la regió nasal. Es troba limitada superiorment pels ossos nasals, i lateral i inferiorment pels ossos maxil·lars.
Tabic nasal ossi: Constituït pel vòmer (porció inferior) i la làmina perpendicular de l’etmoides (porció superior).
Cornets: Són 3 crestes que sobresurten de l’os, situats un damunt de l’altre. S’anomenen cornet superior, mig i inferior. El superior no es veu a simple vista, i l’inferior és un os independent.
Meats: Són els canals aeris que queden dividits pels cornets. N’hi ha 3: el superior, el mig i l’inferior. Sobre del superior hi ha el recés esfenoetmoïdal, que contacta amb el sostre de les fosses nasals.
4 Laia Vallès Guixà Anatomia Humana II 2015-16 Regió orbital    Fissura orbitària superior: Està entre les ales major i menor de l’esfenoides. Comunica la cavitat cranial amb la cavitat orbitària. A través d’ell hi passen nervis i una vena.
Fissura orbitària inferior: Es troba entre l’ala major de l’esfenoides i la cara orbitària del maxil·lar. Hi passen nervis i vasos.
Forat òptic: Es troba a l’esfenoides, travessant l’ala menor. Hi passa el nervi òptic i l’artèria oftàlmica.
Altres estructures      Forat supraorbitari: Situat al frontal. És inconstant, a vegades hi ha una escotadura (forat incomplert).
Hi passen els vasos i nervi supraorbitaris.
Forat infraorbitari: Situat al maxil·lar. Hi surten els vasos i el nervi infraorbitaris. És un punt dolorós.
Arcs superciliars: Elevacions de l’os frontal situades per sobre de la regió orbital. Són més pronunciats en homes que en dones.
Glabel·la: Petita depressió situada enmig dels arcs superciliars. També mostra diferències sexuals (més pronunciada en homes) i racials. Estructura buida, ja que darrere hi tenim el si frontal, que és un dels sins paranasals.
Eminències alveolars: Situades al maxil·lar, inferiorment al forat infraorbitari. Són eminències que contenen els alvèols dentaris. La porció del maxil·lar que les conté s’anomena os alveolar, i si es perden les dents pot desaparèixer.
5 Laia Vallès Guixà Anatomia Humana II 2015-16 Norma basal externa Ossos:          Occipital Esfenoides Temporal Malar o zigomàtic Vòmer Ossos palatins Maxil·lar Zigomàtic Mandíbula Sutures: Paladar ossi (part anterior formada pels maxil·lars i posterior pels ossos palatins)   Sutura palatina mitja: Separa les dos meitats del paladar.
Sutura palatina transversa: Sutura entre les apòfisis palatines del maxil·lar i l’os palatí.
Estructures: Temporal           Apòfisi estiloides del temporal.
Apòfisi mastoides del temporal.
Forat estilomastoideu: Situat darrere l’apòfisi estiloides, entre l’apòfisi mastoides i la fossa jugular. Hi passa el 7è parell cranial (nervi facial).
Conducte carotidi: Pertany al temporal. Es situa medialment a l’apòfisi estiloides. Hi passa l’artèria caròtida interna. Des de la norma basal externa no es veu l’altra obertura: això és perquè el trajecte de la caròtida es oblic.
*Forat jugular: Està format per les escotadures jugulars dels ossos temporal i occipital. La del temporal forma la cantonada anterior i la del occipital, la posterior.
Hi passa la vena jugular i 3 nervis (9è, 10è i 11è parells cranials).
Fossa jugular: Situat anteriorment a la obertura del forat jugular (al temporal).
Conducte auditiu extern.
Apòfisi zigomàtica.
Fossa mandibular: Cavitat articular de l’articulació temporomandibular. Està situat posteriorment al tubercle articular.
Tubercle articular (o rodet articular): Prominència cilíndrica situada al final de l’apòfisi zigomàtica del temporal, per davant de la fossa mandibular. Participa en l’articulació temporomandibular.
Occipital    Còndils occipitals: Es situen als laterals del forat magne, a l’occipital. S’articulen amb l’atlas.
Forat magne: Orifici gran en l’occipital pel pas de la medul·la espinal, vasos i nervis.
Protuberància occipital externa.
6 Laia Vallès Guixà    Anatomia Humana II 2015-16 Cresta occipital externa: Cresta òssia ocasional entre la protuberància occipital externa i el forat magne.
Forats condilis: o Anterior, o conducte del nervi hipoglòs: Es troba per davant del còndil occipital, pel pas del 12è parell cranial (nervi hipoglòs) i un plexe venós.
o Posterior, o conducte condili: Es troba darrere del còndil occipital, a l’os occipital, pel pas d’una vena. És inconstant.
Fossa condília: Depressió per darrere del còndil occipital amb l’obertura del conducte condili.
Esfenoides        Apòfisi pterigoides de l’esfenoides.
Ala major.
Fossa pterigoïdea: Fossa compresa entre les làmines medial i lateral de l’ala major.
*Fissura orbitària inferior: Entre l’esfenoides i el maxil·lar.
Forat oval: Pertany a l’ala major. Forat situat medial i anteriorment del forat espinós, pel pas del nervi mandibular (branca del 5è parell cranial) i un plexe venós.
Forat espinós (o rodó menor): Pertany a l’ala major. Forat situat lateral i posteriorment al forat oval, pel pas de l’artèria meníngia mitja (branca de l’artèria maxil·lar).
*Forat lacerat: Està limitat pel vèrtex anteromedial del temporal, l’ala major de l’esfenoides (anteriorment), i la porció basilar de l’occipital (posteriorment). És una obertura de forma irregular que es troba tapada per un cartílag.
Zigomàtic  Apòfisi temporal (juntament amb l’apòfisi zigomàtica del temporal es forma l’arc zigomàtic).
Vómer (forma el septe nasal que separa les dues coanes1 a nivell posterior)  Ala del vómer: Apòfisi en forma d’ala.
Ós palatí (conforma la porció inferior del paladar ossi)  Forat palatí major.
Maxil·lar (conforma la porció superior del paladar ossi)    Forat incisiu: Orifici de desembocadura dels conductes incisius a la fossa incisiva.
Apòfisi palatina: Làmina horitzontal del maxil·lar. Els dos terços anteriors formen el paladar dur.
Arc alveolar: Cantonada arciforme on hi ha els alvèols dentaris, que és on s’insereixen les arrels de les dents. Entre dos alvèols hi ha els tabics interalveolars.
Coanes: Obertures posteriors de les fosses nasals. Comuniquen amb la rinofaringe. Les dues que hi han estan separades pel septe (tabic) nasal ossi. Aquest tabic a nivell posterior només està format pel vòmer, mentre que a nivell anterior (a la norma frontal) també el forma la làmina perpendicular de l’etmoides.
1 7 Laia Vallès Guixà Anatomia Humana II 2015-16 8 ...