Bloc II Dret Romà (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Dret Romà
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 11/09/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Bloc II: Dret i Procés ( pp.155-178 Epítome de derecho romano) Època arcaica: -Autoajuda: es tracta d’una defensqa privada, els propis interessats solucionen els seus problemes. Pot ser individual o col·lectiva(grup familiar) -L’autoajuda s regeix per la “Llei del Talió” (ull per ull, dent per dent) - Iurisdictio -> ius ->iustitia (està dictada pels déus):  1r: col:legi pontifical -> deicta l’activitat necessaria per a decretar el dret  2n: pretor -> considerava si una acció era digna de protecció processal (actionem o iudicium dare) -Procés: activitat ritual de les parts en el procediment / litigi -Funcions: · iurisdictio (pretor): iniciava els tramits ·iudicatio (jutge privat): qui prenia les decisions; era determinat per acord entre les parts.
Procediments 1. Procediment de legis actiones - Època arcaica - Ius Civile - Formalista i ritual - Només per a ciutadans romans - Aplicat fins la segona meitat del s.II a.C.
- Desenvolupament del procés:  1.Fase in iure(davant del magistrat)  2.Fase in iudicem (davant d’un jutge privat) 2.
- - - 3.
- Procediment formulari Època clàssica Lex aebutia: és la llei que estableix el procés formulari Propi del ius honorarium Accions típiques: facultat del dret privat que es té davant d’un altre particular  Visió formal: instrument per a posar en funcionament els tràmits processals  Visió material: mitjà jurídic per aconseguir el reconeixement, la satisfacció, la solució, etc.
Destinat a:  Ciutadans romans  Ciutadans extrangers  Ciutadans romans i extrangers Regeix fins el s. III d.C.
Procés bipartit:  1.Fase in iure(davant del magistrat)  2.Fase in iudicem (davant d’un jutge privat) Procediment extraordinari Apareix el ius novum Tan sols s’utilitzava amb la intervenció de l’emperador.
Acaba imposant-se com a procés ordinari degut a que l’emperador delega la seva funció a diferents funcionaris (jutges professionals) Com que és desenvolupat per jutges professionals, es realitza en una sola fase.
...