Quadre Bloc 1.4 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica II
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 45

Descripción

Quadre resum de grups farmacològics, vies d'administració, indicacions terapèutiques, característiques, mecanismes d'accions, farmacocinètica i efectes adversos. Classificació segons malalties com a classe.

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Parkinson  pèrdua de neurones dopaminèrgiques de la substància negra del cervell  desequilibri entre DOPA i ACh que provoca: Tremolor - Rigidesa muscular - Bradicinèsia No hi ha cura, el tractament es basa en reduir la simpotomatologia Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció - Inestabilitat postural Farmacocinètica EA/contraindicacions PARKINSON Precursors de la síntesi de Dopamina Inhibidors de la degradació de Dopamina Levodopa + Carbidopa/Besarazida 1a elecció Precursor de la DOPA La levodopa atravessa la BHE gracies als inhibidors de la dopa-decarboxilasa perifèrica Permet reduir la dosi de levodopa Inhibeixen la MAOb ↓potent Inhibició COMT Tolcapona 2a elecció Administració en fases inicials abans o durant tractament amb levodopa 2a elecció Coadministració amb levodopa Amantadina 2a elecció Bromocriptina Lisurida Pergolida Cabergolina Paramipezol Apomorfina Ropinirol 2a elecció Selegilina Rasagilina Entacapona Agonistes Dopaminèrgics Rotigotina Anticolinèrgics antimuscarínics Biperiden Trihexifenidil Prociclidina ↑potent, problemes hepàtics Millores en etapa inicial Quan hi ha DOPA fora el SNC es dóna hipertensió ortostàtica, nàusees i vòmits Amb el temps  tolerància Discinèsies, fenòmens on/off, debilitat muscular A ↑D = neurotoxicitat Ansietat, insomni ↑Discinèsies ↑Bradicinèsia Diarrea ↓emmagatzament i ↑alliberació de DOPA Derivats ergòtics  precaució! Cal anar augmentant la dosi gradualment fins aconseguir l’efecta terapèutic desitjat Quan apareixen EA (nàusees, vòmits, hipotensió, mareig, psicosis, somnolència...) s’afegeix APS atípic al tractament Vida útil 1h  rescat Fibrosi vascular Noves estratègies Parenteral Sempre s’administra amb domperidona Pegats transdèrmics 2a elecció Controlen simptomatologia motores a l’inici en pacients joves Fc rescatador dels períodes off Nivells plasmàtics de fàrmac continuats Boca seca, visió borrosa, estrenyiment, retenció urinària....
Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS TERÀPIA PARKINSON Tipus de Parkinson Discapacitat greu Discapacitat moderada > 70 anys Discapacitat moderada = 50-70 anys Discapacitat moderada < 50 anys Quan la resposta és insuficient Tractament Levodopa Levodopa o Agonistes DA Agonistes DA o Slegilina Levodopa + Agonistes DA TRACTAMENT EFECTES ADVERSOS EA Excés de salivació Disfàgia Reflux gastroesofàgic Gastroparèsia Estrenyiment Depressió Al·lucinacions i deliris Transtorns de la son Tractament Antimuscarínics: Biperiden, Trihexifenidil, Prociclidina Toxina botulínica intraparatídea Toxina botulínica al múscul cricofaringi Lansoprazol, Omeprazol Domperidona, Metoclopramida Fibra, Lactulosa o Bisacodil ATC, ISRS (Paroxetina, Sertrlina, Citalopram...) Quetiapina Insomni agut  BZD Somnolència diürna  Modafinil Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica EA/contraindicacions Cal ajustar les dosis Amb el temps perden activitat Nàusees diarrea, vòmits.
Cansament, somnolència Anorèxia i pèrdua de pes.
Trastorns psiquiàtrics (excepte rivastagmina) Galantamina: ↑efecte vagal ALZHEIMER Inhibidors de acetilcolinesterasa (IACE) Ribastigmina Donepezil Milloren la simptomatologia de l’Alzheimer lleu i moderat Millora símptomes cognitius i psicòtics Galantamina Antagonistes no competitius del NDMA Nous fàrmacs Memantina Solanezumab Tideglusib Inhibició no competitiva de l’ACE Inhibició no competitiva reversible Inhibidor selectiu ACE.
Modulador al·lostèric del receptor nicotínic Alzheimer moderat o greu Associat a Donepezil ↑efectiu Lloc d’unió diferent al glutàmic  bloq de l’activació del receptor Redueixen l’aparició de la simptomatologia Estudi Fase II anticòs contra el ßamiloide Inhibeix enzim que forma els cabdells neurofibril·lars Interaccions: anticolinèrgics, antirefredats, relaxants musculars, inhibidors del CYP450 Al·lucinacions, confusió, cefalees i alteracions digestives Interaccions: levodopa, agonistes dopaminèrgics i anticolinèrgics Barbitúrics i neurolèptics Amantadina Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica EA/contraindicacions TRANSTORNS D’ATENCIÓ I AUTISME Estimulants del SNC Metilfenidat 1a elecció TDH Més actiu l’isòmer Dextro Amfetamina No estimulants del SNC Altres Atomoxetina Imipramina 1a elecció TDH amb tics i TDH adults 2a elecció Inhibidor de la recaptació de NA Agonistes α2 Inhibeix recaptació de NA i DA Inhibeix la recaptació de NA i DA Incrementa His a l’hipotàlem Hipersòmnia i narcolèpsia AUTISME Antipsicòtics atípics Risperidona Aripirazol Ansiolítics/ hipnòtics Anticonvulsionants Pels canvis d’humors constants Àcid valproic Formulacions galèniques d’alliberament controlat t1/2 de 8-9 hores t1/2 de 4 hores Per evitar EA s’augmenta la dosi lentament EA: anorèxia, ↓pes, insomni, irritabilitat, inquietud, mal d’estomac, mal de cap, ↑freq cardíaca, ↑PA, simptomatologia de depressió, tics Hepatotoxicitat, ↑suïcidis, efectes cardiovasculars, alteracions del creixement Antidepressiu Clonidina Guanfacina Bupropió Modafinil Bloq recaptació de NA i DA.
L’Amfetamina també pot ↑alliberament ↑hipotensors, poc accetptats en nens ...