TEMA7 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Biologia fonamental
Profesor H.
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 16/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Estructures( microtubulars:( cilis( i( flagels:( provoquen) el) moviment) de) la) cèl2lula) i) el) moviment)del)medi)extern)de)la)cèl2lula)!)despesa)d’ATP.) L’estructura)d’aquests)és)9)+2.) ) ) Estructures)amb)cilis:)parameci)o)tràquea.) ) CITOPLASMA** ) C! Només)en)cèl2lules)animals) C! Compost) per) microtúbuls,) filaments) d’actina) i) filaments) intermedis) conjuntament)amb)proteïnes)associades.) Funcions:) ) "! Posicionament)i)moviment)orgànuls)intracelrs.)) "! Manteniment)forma)de)superfície)cel2lular) "! Moviment)cèl2lula) "! Tensió)mecànica) ALTRES*ORGÀNULS*CEL1LULARS* ) C! Peroxisomes:)vesícules)semblants)als)lisosomes)!)no)degraden)a)pH)àcid)sinó) que) contenen) oxidases) i) catalases) que) provoquen) la) degradació) de) aas) i) de) greixos)a)més)de)cèl2lules)tòxiques.) * C! Mitocondris* (CA):) conté) ADN) propi) que) codifica) per) ARNt,) ARNr) i) algunes) proteïnes)mitocondrials.)La)membrana)externa)es)completament)permeable)a) les)molècules)petites)gràcies)a)les)porines)que)formen)el)canals)que)permeten)la) difusió)lliure)de)les)molècules.) * Funció:)“RESPIRACIÓ)CEL5LULAR”) ) •! Producció) ATP) (crestes) de) membrana) mitocondrial) interna) !) conté) ATPC sintetasa)) •! Oxidació) matèria) orgànica) – glúcids) i) àcids) grassosC) (matriu)mitocondrial)) [glucosa)+)O2!)CO2)+)H2O)+) ATP])) ) * C! Cloroplasts*(CV):*)es)repliquen) independentment)de)la)cèl2lula,)ja)que) contenen)també)ADN)propi)i)ribosomes.) ) Funció:)FOTOSÍNTESI) •! Producció)ATP)i)síntesi)de)sucres,)aà,)ag) i)O2) ) ESTRUCUTURES*CEL1LULARS** ) C! Ribosomes:)compost)per)una)subunitat)gran)i)una)petita,)es)troben)units)al)RER,) embolcall) nuclear,) mitocondri) i) cloroplast) (aquests) últims) són) més) petits)) o) lliures)pel)citosol.)) * C! Estructures*microtubulars:*centríols*i*cossos*basals* (CA):*provoquen)un)moviment)intracel2lular,)formen) els)fus)mitòtic)i)també)formen)el)axonema)de)cilis)i) flagels.* La) seva) estructura) s’anomena) 9+0) !) 9) triplets) perifèrics) +) 0) centrals) també) hi) ha) proteïnes) associades.) ) ) SISTEMA*D’ENDOMEMBRANES* ) C! Reticle*endoplasmàtic:)és)una)xarxa)de)túbuls)i)sac)de)membrana)que)s’estenen) des)de)la)membrana)nuclear)fins)tot)el)citoplasma.)) ) 1.! RER:)recobert)per)ribosomes)a)la)seva)superfície)externa.) La) seva) funció) és) d’emmagatzemament) i) transport) proteïnes(glucosilació,) transport)de)vesícules)cap)a)l’aparell)de)Golgi,)processament)de)proteïnes)).) ) 2.! REL:)no)conté)ribosomes.) La)seva)funció)és)la)síntesi)i)transport)de)lípids,)conjuntament)amb)la)síntesi) del)colesterol,)la)ceramida)i)la)detoxificació))(substàncies)tòxiques)insolubles) !)oxidem)!)solubles)!)eliminem)per)la)orina).) ) C! Aparell* de* Golgi:) estructura) formada) per) diferents) cisternes) rodejades) per) membranes) i) vesícules) associades,) una) cèl2lula) pot) tenir) diverses) estructures) d’AG)separades)entre)sí.) * "! Cara)cis:)rep)les)proteïnes)provinents)dels)RER)) "! Cara)trans:)maduració)de)vesícules)!)distribució)o)secreció) ) Entre)d’altres:)) C! Addició)glúcids)a)proteïnes) C! Construcció)membrana)plasmàtica) ) C! Lisosomes*(CA):)Orgànuls)rodejats)per)membrana)!)contenen)enzims) (hidrolases)))!)ph)a)5)funcionament)òptim)!)degraden)tota)classe)de)polímers) biològics.) o! Moltes)vegades)funciona)conjuntament)amb)el)RE)i)els)endosomes.) o! Digestió) (hidròlisi)) de) nutrients) (material) exogen)) i/o) estructures) intracel2lulars)(material)endogen)) ) C! Endosomes( (CA):( orgànuls) encarregats) de) capturar) el) material) del) medi) extracel2lular,) per) endocitosi,) que) es) té) que) degradar) !) ajuntantCse) amb) un) lisosoma)que)provoca)la)seva)degradació.( o! Distribució)de)molècules)ingerides) o! Reciclatge)d’algunes)molècules)cap)a)la)MP) ) C! Vacúol((CV):(ocupa)més)de)la)meitat)de)la)cèl2lula.( o! Emmagatzema)molècules)de)reserva)o)residus)metabòlics)) o! Degrada)macromolècules)) o! Manté)l’equilibri)osmòtic)de)la)cèl2lula)(conté)molta)aigua)!)turgència)) o! Tonoplast)) ( * * ) Funcions*generals*del*nucli* ) C! Magatzem) de) la) informació) genètica) de) la) cèl2lula) i) centre) de) control) de) tota) l’activitat)cel2lular) ) ) ) ) Citosol* ) C! Medi)líquid)del)citoplasma)que)ocupa)un)50%)del)volum)total)de)la)cèl2lula.) C! Conté)entre)un)70C80%)d’aigua.) C! L’altre)restant,)20%,)substàncies)dissoltes:)proteïnes)(enzims),lípids)molècules)de) RNA,)monosacàrids,)oligosacàrids,)aminoàcids)i)ions.) ) Funcions:) ) #! Metabolisme)intermedi)(catabolisme)+)anabolisme)) #! Síntesi)de)proteïnes)!)ribosomes) #! Magatzem)de)substàncies)de)reserva:) #! Grànuls)de)reserva)(polisacàrids):)glucogen)(CA))i)midó)(CV)) )))Gotes)lipídiques) ) CONJUNT*D’ORGÀNULS*i*ESTRUCTURES*CEL1LULARS* ) GRÀNULS*DE*RESERVA* ) ) * * * * ) ) •! Nucleoplasma:)element)líquid)amb)substàncies)dissoltes) ) •! Nuclèol:*)hi)ha)el)component)fibril2lar)(transcripció)i)processament)de)l’ARNr))i)el) component)granular)(assemblatge)de)l’ARNr)amb)les)proteïnes)dels)ribosomes).)) ) No)té)membranes)i)és)molt)dens!) ) ) ) ) ) ) ) ) * * * * * Primer:*tenim)un)conjunt)de)macromolècules)!)ADNr)+)proteïnes)!)obtenint)un)preC ARNr) Segon:)després)d’aquest)preCARNr)es)produeix)el)component)fibril2lar.) Tercer:)el)component)fibril2lar)s’ajunta)amb)les)proteïnes)ribosòmiques)procedents)del) citoplasma)i)obtenint)les)subunitats)dels)ribosomes.)) * * * •! Cromatina:)(divisió))!)ADN)associat)a)proteïnes)) I.! Si)són)bàsiques)en)histones)!)empaquetament)ADN) ) En) bàsiques,) les) cromatines) s’enrotllen) amb) elles) mateixes) obtenint) histones)ho)tornen)a)fer)i)obtenim)filaments)fins)arribar)al)cromosoma.) ) Funcions)del)cromosoma:) C! Ubicació)de)les)molècules)de)DNA)en)poc)espai)dins)el)nucli) C! Millor)protecció)del)DNA) C! Millor)distribució)del)DNA)en)la)divisió)cel2lular) ) II.! Si)són)àcides)en)enzims)!)replicació)i)transcripció) ) Com)bé)sabem)la)cromatina)està)composta)per)heterocromatina)i)eucromatina.) ) C! Heterocromatina:*+)fosca)!)ADN)trasncripcionalment)inactiu)(10%).* C! Eucromatina:) ) +) clara) !) actiu) proporcionant) una) densitat) més) baixa,) menys) condensat)per)donar)lloc)a)la)replicació)(90%).) ) TEMA*7.*ORGANITZACIÓ*INTERNA*DE*LA*CÈL1LULA*EUCARIOTA* ) ) ) Nucli* ) El)nucli)presenta)dues)fases)funcionals:)) ) 1.! Divisió:)correspon)a)la)mitosi)o)meiosi)!)el)nucli)està)organitzat)en)cromosomes) i)cada)molècula)d’ADN)es)condensa)i)dóna)una)cromosoma.) ) 2.! Interfase:) correspon) quan) l’ADN) està) en) forma) de) cromatina) (ADN+ARN+) proteïnes))!)heterocromatina)i)eucromatina.) ) Estructura)del)nucli)interfàsic:) ) C! Forma*esfèrica:)i)sol)estar)en)la)posició)central)(+)habitual)) C! Forma*ovalada* C! Forma* lobulada ) aquests)dos)són)més)irregulars)!)+)fabricació)de)) ribosomes) Embolcall*nuclear* ) I.! II.! III.! IV.! Espai*perinuclear:)entre)la)membrana)externa)i) interna,) a) la) vegada) connectat) amb) el) reticle) endoplasmàtic)rugós)i)altres)espais)de)la)cèl2lula.) ) Lamina*fibrosa:**està)composta)per)proteïnes,)és) rígida)donantCli)forma)i)rigidesa)al)nucli.)També) és) impermeable) i) dóna) una) doble) protecció) enfront) d’una) introducció) d’algun) organisme) o) molècula.) ) Porus:)comuniquen)el)nucli)amb)el)citoplasma,)aquestes)tenen)un)recobriment) proteïc)!)intercanviant)ARN)i)proteïnes.) Membrana*interna*i*externa) Nombre de archivo: TEMA 7.docx Carpeta: /Users/Cristian/Documents/UdG/2do Carrers/APUNTES BIOLOGÍA Plantilla: /Users/Cristian/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm Título: Asunto: Autor: Usuario de Microsoft Office Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 13/2/17 19:02 Cambio número: 8 Guardado el: 15/2/17 13:44 Guardado por: Usuario de Microsoft Office Tiempo de edición: 108 minutos Impreso el: 15/2/17 16:05 Ultima impresión completa Número de páginas: 6 (aprox.) Número de palabras: 1.021 (aprox.) Número de caracteres:5.616 (aprox.) ! ...