Examen setembre 2008 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 0
Páginas 4
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Ecologia Ciències Ambientals – 1-Setembre-2008 Nom NIU Signatura Només cal respondre 4 de les preguntes. Marqueu clarament la pregunta descartada 1. Tenim dos organismes d’igual massa i densitat; un és aproximadament esfèric i l’altre aproximadament cilíndric. Quin dels dos perdrà més energia per radiació? Justifica la resposta.
2. En un moment determinat, una població d’escarabats consta de 100 individus i creix segons el model exponencial amb una r = 0.6 any-1. Quina serà la població al cap de 100 anys? 3. Quina és la diferència en la solució d’equilibri del model de depredació de Lotka i Volterra entre una situació en la que no hi ha competència intraespecífica en la població de preses i una en la que sí que n’hi ha? 4. Una metapoblació d’un insecte aquàtic està constituïda per la població de la riba d’un llac de grans dimensions i per les poblacions de moltes petites basses que hi ha al voltant del llac. Se sap que la probabilitat de colonització d’una bassa desocupada és 0.4 any-1. Igualment, s’ha observat que un 10% de les basses ocupades deixen d’estar-ho al cap d’un any. En base a aquestes dades, quina seria la proporció de basses ocupades que esperaries trobar a l’equilibri? 5. Es capturen 120 individus d’una població de tortugues, els quals es marquen i s’alliberen immediatament. Al cap de poc temps es realitza un segon mostreig i es determina que el 20% dels individus capturats estaven marcats. Feu una estimació del nombre d’individus de la població.
Ecologia Ciències Ambientals – 1-Setembre-2008 Nom NIU Signatura Només cal respondre 4 de les preguntes. Marqueu clarament la pregunta descartada 6. Suposem que el nombre d’espècies d’una illa obeeix el model de MacArthur i Wilson, i s’ha mantingut constant durant molt de temps al voltant de 100 espècies. Si la taxa màxima de colonització és de 100 espècies·any-1 i la taxa màxima d’extinció és de 50 espècies·any-1, quantes espècies hi ha al continent? 7. Quina és, aproximadament, la taxa de renovació dels estudiants de Ciències Ambientals a la UAB? Com l’has calculada? 8. A què correspon el reciclatge dins del cicle intern de nutrients als ecosistemes terrestres? 9. És cert que l’augment en la concentració de CO2 a l’atmosfera produeix un augment lineal en la temperatura de la Terra? Justifica la resposta.
10. Posa un exemple de comunitat ecològica que es troba a un estadi inicial de la successió, d’una que es troba en un estadi intermedi, i d’una altra que es troba en un estadi madur.
Ecologia Ciències Ambientals – 1-Setembre-2008 Nom NIU Signatura PART II IMPORTANT: Si consideres que la nota que has tret en el primer parcial és prou bona, aleshores pots triar una de les preguntes 1 i 2; la nota del primer parcial substituirà la de la pregunta que no has respost. De la mateixa manera, si consideres que la nota que has tret en el segon parcial és prou bona, aleshores pots triar una de les preguntes 3 i 4, i la nota del segon parcial substituirà la de la pregunta que no has respost. En cas contrari has de respondre les 4 preguntes.
Marca amb una creu a continuació les preguntes que finalment has respost i que se t’avaluaran (si n’has respost una que no està marcada aquí no se’t corregirà): Preguntes 1 i 2: Preguntes 3 i 4: 1 3 2 4 Per favor, respon cada pregunta en un full diferent! 1. Construïu la taula de vida d’una població de daines (Dama dama) amb la informació que es dóna a continuació i contesteu les qüestions que després es plantegen. Considereu que les classes d’edat són de dos anys de durada. Un 70% dels individus nascuts arriba a la segona classe d’edat.
Dels que hi han arribat, un 80% passa a la tercera classe d’edat i dels que han arribat a aquesta un 50% arriba a la quarta classe d’edat. La fertilitat no arriba fins que els individus compleixen els dos anys de vida i les femelles tenen, de mitjana, 2 fills cada dos anys durant la resta de la vida.
La proporció de sexes és 1:1.
i 1 2 3 4 xi (anys) 0 2 4 6 (a) Calculeu R0, G i r. (b) Si en un moment determinat una població amb l’anterior taula de vida està formada per 100 individus de la primera classe d’edat i per 25 de cadascuna de les següents classes d’edat, com ho estarà al cap de 2 anys? (c) Una població d’aquesta espècie està formada per 460, 274, 187, i 80 individus de cadascuna de les 4 classes d’edat, respectivament. És estable aquesta estructura d’edats? Per què? 2. Què entenem per transpiració de les plantes? Distingiu-la de l’evapotranspiració. De què depèn la transpiració d’una planta? Quins mecanismes utilitzen les plantes per a regular la seva transpiració? 3. Els gràfics següents mostren la relació entre el nombre d’espècies de formigues a 23 illes del Mediterrani occidental i la superfície de l’illa (esquerra), l’altitud màxima de l’illa (centre) i la distància al continent (dreta) (dades d’Espadaler i Rodà, 1984). (a) Interpreteu aquests resultats en el context de la teoria de la biogeografia insular de MacArthur i Wilson. (b) Com interpreteu que el nombre d’espècies augmenti amb l’altitud màxima de les illes? (c) Les illes de Mallorca i Formentera no es trobaven en les 23 illes estudiades; estimeu el nombre d’espècies de formigues d’aquestes dues illes. Superfície: Mallorca = 3640 km2; Formentera = 77 km2. Altitud: Mallorca = 1445 m; Formentera = 202 m. Comenteu els resultats.
4. En un experiment clàssic realitzat a Hubbard Brook (New Hampshire, EEUU), Likens i col·laboradors van talar tots els arbres d’una conca sencera. Van mesurar la quantitat de pluja, la quantitat d’aigua drenada pel rierol i la concentració d’alguns ions a aquest mateix rierol. A la taula adjunta es troben alguns dels resultats obtinguts l’any abans (1965) i l’any següent (1966) de la desforestació experimental. (a) ¿Com va afectar la desforestació l’evapotranspiració de la conca? ¿Com expliques aquest resultat? [dóna els resultats numèrics] (b) ¿Com va afectar la desforestació l’exportació dels ions considerats a la taula? ¿A que atribueixes aquest resultat? (c) ¿Com expliques les diferències que hi ha entre aquests tres ions en la magnitud del canvi produït? - -1 [Cl ] (mg · L ) [K+] (mg · L-1) [NO3-] (mg · L-1) Pluja (L·m-2·any-1) Drenatge (L·m-2·any-1) 1965 0.54 0.19 0.94 1115 599 1966 0.89 1.92 38.4 1222 1189 ...Comentario de amorenoizquierdo en 2015-06-12 18:17:54
Ecologia és de 3r de grau i no de 2n!