Tema 1 A y B (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 3º curso
Asignatura Análisis y diseño de sistemas de información
Profesor I.G.
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 12/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1A: CONCEPTE DE SISTEMA D’INFORMACIÓ 0. Introducció: Reculls d’informacions • • • • • • Una empresa en el futur ha d’estar immersa en un projecte d’implantació o desenvolupament de sistemes d’informació (SI) com a base d’innovació. Visió tradicional dels SI à les primeres aplicacions es van crear per gestionar i millorar la gestió de l’organització per tal de disminuir les despeses. Visió actual à avantatge competitiu a llarg termini. Actualment una empresa utilitza la tecnologia per tal de millorar la seva estratègia de negoci. Aportaran una sèrie d’avantatges i beneficis però també un risc molt alt. o SI molt cars o Si no triem el SI necessari, sestarem fent una despesa que no es necessari i no estarem assolint l’objectiu. L’entorn de negoci de les TIC (hardware i software) està canviat Exemples d’empreses: Google, Apple, Microsoft... En general, la societat en general està canviant i les empreses estan fent un esforç per adaptar-se i apropar-se a la forma d’actuar i relacionar-nos (telèfons, tabletes, ordinadors, etc.), per tal que nosaltres (com a consumidors) ens apropem a l’empresa. 1. Definició de sistema d’informació Sistema à Conjunt d’elements que es relacionen entre elles per tal d’assolir un objectiu comú. Exemple: màquina de cafè, arxivador de documents, un cotxe, etc. Sistema d’informació (SI) à Conjunt d’elements interrelacionats que permeten transformar les dades en informació i coneixement, generats per cobrir una necessitat (objectiu). Exemple: Programa del caixer automàtic, programa gestió UAB (matrícula, expedient, etc.). SI informatitzat à Conjunt de components (persones, usuaris, dades, etc.) de la informació que interactuen per recollir, processar, emmagatzemar proveir la informació necessària pel correcte funcionament de l’organització. Segueixen tenint un objectiu comú. 2. Funcions intrínseques del sistema d’informació • • • • Recollir informació Processar informació Emmagatzemar informació Distribuir informació Exemple: Matrícula UNI. Entorn (nosaltres) Recollir: dades personals , assignatures , BECA, etc. Processar: dades bancaries (comprova si el nº del compte corrent es correcte o no) Emmagatzemar: un cop tot es correcte, les dades s’han de guardar en una base de dades. Taules que ha de tenir com a mínim: estudiants(guarda les dades personals), assignatures. Distribució de les dades: la nostra matrícula Entorn: s’envien totes les dades dins la UAB. Exemple: Departament de vendes • Client : atenció al client (consultes, incidències, compra...) a través del telèfon, correu, formulari, web, etc. • Comercial: o el departament de vendes assigna al comercial una zona geogràfica. o Proporcionar eines per fer la seva activitat (tablet, mòbil, portàtil, cotxe, software..) o Formació al comercial . o Comprovar si ha assolit els seus objectiu o Màrqueting El SI, quan un client fa una compra, s’ha de posar en contacte amb el departament de comptabilitat per indicar que hi ha una factura. Quan hi ha una formació, s’ha de posar en contacte amb RRHH. Hi ha una sèrie de processos que el que fan és relacionar uns departaments amb altres dins la mateixa empresa. Exercici: SI de Gestió d’incidències dels clients a través d’un formulari. • Dades à fitxa de dades del client /empresa, producte/serveis que ha comprat, motiu de la incidència • Taules à taula de clients, incidències, dins de la taula d’incidències si està resolta o no, per poder tenir un seguiment d’aquesta incidència, productes/serves. • Processos que s’han d’activar à Assegurar que la incidència és vàlida (que no sigui una broma), traslladar la incidència al departament que pertoca, fer el seguiment de la incidència i quan s’hagi solucionat donar una resposta al client. Exercici: Identificar els SI. Escoltar notícies, dificultats pel subministraments peces, correu , carta, secretaria, informe periòdic, estadístiques, informe executiu (aquí cal un SI que faci la feina que va fent el director, és a dir, recollir totes les dades de les estadístiques per fer els informes i després prendre les decisions que calguin), reunió, trucada, “bonos” (necessita d’automatitzar la feina amb el SI). 3. Components d’un sistema d’informació • • Components del SI: persones / informació / processos / tecnologia Component bàsic del SI: informació La informació és el recurs més valuós en una organització, i el SI és l’encarregat de gestionar-la de forma eficaç i eficient. 3 conceptes diferents, però que són la base del SI: • Dades à Valors, xifres, que per si soles no tenen sentit. Necessitem posar-li un context. • Informació à Interpretació de les dades en un context, que permet interpretar-les. Exemple: ADSI dins la UAB té una utilitat, fora no se sap que és. • Coneixement à Capacitat d’entendre la informació que ens permetrà realitzar valoracions, emetre opinions, prediccions del que pot passar en un futur, i per tant, serà el que ens permetrà prendre decisions sobre aquest coneixement. Exemple: Dades: nº de pax en el gràfic Informació: assignatures sol·licitades, procedència dels estudiants, mitja d’edat, etc. Coneixement: contractar professorat, canvis d’assignatures, etc. 4. El sistema d’informació en una organització Sistema d’informació per les organitzacions: És un sistema d’informació que proporciona suport per la gestió eficient de les organitzacions. Per exemple: reposició automàtica d’existències d’un magatzem, sistema d’admissions de pacients en un Hospital, etc. Existeixen diferents tipus de SI à diverses classificacions Subsistemes principals en una organització Dins una organització, necessitem un sistema per tal de generar la cadena de producció (en el cas d’una fàbrica que fabriqui un producte), per tal que es faci de forma eficient. Necessitem un sistema de decisió, sistema que doni suport a les decisions de la direcció i els executius. Classificació genèrica de SI • • Transaccionals o operacionals: S’encarreguen d’automatitzar tots els processos que es fan de forma diària. Són la base de qualsevol organització. Sense aquests processos, l’empresa no existiria. Decisional: Donen suport a la presa de decisions que es prenen a les organitzacions, és a dir, enfocades per totes les decisions que es prenen a mig i llarg termini. Enfocats als directius. Dins d’aquests sistemes, trobem el “Business intelligence”. 5. Classificació dels sistemes d’informació Principals classificacions: 1. Pel grau de formalitat o Formal / informal. o Rutinària / no rutinària à Es necessita per la rutina de cada dia / o només per quan es necessari. 2. Pel nivell d’automatització assolit o Manual / basat en les TIC à O es fa de forma manual (no informàtic) / o tot és informatitzat (trucades i ens respon una màquina, per exemple movistar). 3. Per la naturalesa de les seves entrades i sortides à Les seves entrades poden ser de forma manual (per una persona) o informatitzada (un altre sistema d’informació) / I amb les sortides igual, poden ser de forma manual (que ens respongui un usuari) o informatitzada. Mateix exemple que el de movistar. 4. Pel seu grau de personalització o Personalitzat / estàndard à Software fet a mida (un software fet per una empresa en concret) / o estàndard (nosaltres comprem els software que tenen a la venda , per exemple word, excel, etc. à utilitzem una aplicació que ja existeix). 5. Pel tipus d’usuari Part superior: recullen tota la informació que necessita de tots els departaments Part inferior: departaments d’una organització o o Sistemes d’informació funcionals à Cada àrea funcional té els seus SI funcionals (SI de màrqueting, SI de producció, SI de RRHH, etc.). Els diversos sistemes d’informació de les àrees funcionals responen a les necessitats de cada àrea. Distribueixen la informació entre ells (la sortida de dades d’un SI funcional serà l’entrada de dades d’un altre SI funcional) i també cap al sistema d’informació per executius. SI per executius à Els SI funcionals generen gran quantitat de dades: obstacle pel directiu per prendre decisions. Utilitzen fonts d’informació interna de l’empresa (proporcionada pels SI funcionals) i externa. Objectiu: El funcionament global de l’empresa. Proporcionen la informació mitjançant gràfics per facilitar la lectura i comprensió de forma rapida i intuïtiva. Per cada departament, quines són les aplicacions que necessiten? Quin és el software que necessiten per portar a terme la seva activitat? Cada un dels departaments, es treballa de forma individual. Un software específic per cada departament, però els SI han d’estar connectats entre ells, per compartir informació. 6. Per la relació amb la presa de decisions o Decisions estratègiques o Decisions de control de gestió o tàctiques o Decisions operatives Classificació basada en els nivells de decisió de l’empresa i les funcions bàsiques que es realitzen. Nivell de decisió de l’organització Decisions a llarg termini. Objectiu estratègic Orientats al pla d’acció de l’objectiu estratègic. Donen suport al pla d’acció que s’ha definit Mig termini Operatiu/transaccional. Tot el pla d’acció que s’ha dissenyat, afecta a la rutina del dia a dia de l’organització. Es fan activitats diàries per tal de portar a terme el pla d’acció. SI per tipus de decisió • • • Operatiu: sistemes de processament de transaccions, Transaction Process Systems (TPS) Tàctic: o Sistemes de gestió de la informació, Management Information System (MIS) o Sistemes de suport de decisió, Decision Support System (DSS) Estratègic: SI per executius, Executive Information System (EIS) 6. L’evolució de l’organització i el sistema d’informació Els SI d’un organització permeten: • Registrar operacions • Donar suport als processos de treball • Contribuir a la presa de decisions • Obtenir avantatge d’eficiència o competitiva per una organització. Evolució dels SI: • TPS: Formen part del nivell operatiu. Permetien recollir moltes dades i això va comportar a bases de dades molt grans. Es va identificar que calia treballar totes les dades que s’havien recollit, ja que portarien informació rellevant. A partir d’això es va crear el MIS. • MIS: Formen part del nivell tàctic. Solucionen problemes empresarials a nivell general. Orientat a crear informes, que estaven molt bé, però necessitaven alguna cosa més à DSS. • DSS: Formen part del nivell tàctic. Encara hi havia molta informació de la qual no s’estava treien la seva màxima totalitat. Un cop tenim aquests sistemes, necessitem un SI per dirigir a nivell estratègic i que mostri la informació i faci un seguiment. Es va crear el EIS. • EIS: Formen part del nivell estratègic. Eina que permet monitoritzar l’estat de les variables d’una àrea o unitat de l’empresa a partir d’informació interna i externa. Després van sorgir els SE. • SE: Crear sistemes per predir que pot passar (situació de futur). Des de l’any 2000 fins avui en dia, han anat apareixen altres sistemes d’informació: dades de les xarxes socials, de forma que el data mining passa a ser Opinion Mining que treballa les xarxes socials. De fet, els SI van naixent arrel dels altres, degut a l’aparició de noves necessitats dins les organitzacions Els nous SI s’han de poder utilitzar amb ordinadors i els mòbils. Totes formen una eina bàsica per accedir a la informació i facilitar la presa de decisions en les empreses i millorar la organització, milloren la eficiència , alta productivitat i millora dels serveis, disminució de costos, tasques manuals TEMA 1B: EVOLUCIÓ DEL SISTEMES D’INFORMACIÓ 1. L’evolució de l’organització i el sistema d’informació Visió tradicional d’una organització à Cada departament treballa independentment duent a terme les funcions assignades. Els primers sistemes d’informació permeten automatitzar tasques, facilitar gestions i donar suport, aïlladament, a les activitats de cada departament. • Visió parcial del funcionament de l’organització • Cada departament té el seu propi SI • L’organització perd eficiència i rendiment 2. Visió tradicional del sistema d’informació Cada departament tenia la seva aplicació, que es treballava de manera aïllada. Tenien un software instal·lat i dirigit per un grup de persones i no hi havia connexió entre departaments. Si un departament volia saber alguna dada d’un altre, ho havia de preguntar manualment à Problema. Es va observar que era necessari un sistema d’informació que permetés compartir informació entre departaments. Cadascú tindria la seva aplicació però ja es podrien comunicar entre ells de forma automàtica. A més de desenvolupar un Software per compartir la informació entre departaments, s’ha de poder veure paral·lelament com s’està treballant. Es passa d’una visió tradicional a una visió per processos. 3. La visió per processos Visió per processos: És quan comencem a parlar de la visió orientada al client per satisfer les seves necessitats i al resultat global de l’organització. Procés à Seqüència coordinada d’activitats, amb unes entrades i sortides, en les que participen diferents departaments. 4. Procés i la cadena de valor Procés: És un conjunt estructurat d’activitats que es desenvolupen dins d’una organització amb l’objectiu d’assolir un resultat concret pels seus clients o un mercat específic. Cadena de valor: Seqüència d’activitats que es fan dins l’organització i generen valor pel client final. Es divideix en dos parts: • Activitats de suport à Tecnologia, Gestió i Administració, RRHH i Compres: Recolzen l’activitat comercial. • Activitats principals (Exemple: Empresa que crea productes): o Logística entrada: Magatzem amb matèria prima o Operacions: Magatzem on es transforma la matèria prima o Logística sortida: Guardar-ho per poder vendre-ho. o Màrqueting i vendes: Una vegada ja s’ha venut o Servei post-venta: Atenció al client Sabem el preu del producte final, però no sabem el cost real de crear el producte (Cost de guardar la matèria, de transformar-la, de guardar-la, cost publicitat, cost post-venta) à Un cop ho tenim i podem saber el preu en cadascun dels processos, podem incidir per reduir aquesta despesa. Per exemple: tenir al magatzem una previsió de productes que vendrem i no tenir un sobrestock à planificació prèvia. A mes d’això, podem fer servir SI que ens ajudin a reduir els costos en cadascuna de les operacions. 5. Les principals àrees funcionals d’una organització • • Àrea de comptabilitat i finances: Registra totes les transaccions econòmiques que l’empresa, des de la demanda del client fins al pagament de la compra de la matèria prima. Àrea de vendes i màrqueting: Responsable de vendre el producte o el servei de l’organització. Vendes (contactar amb els clients, comandes i registre de vendes), Màrqueting (identificar els clients pels productes o serveis), • Àrea de manufactura i producció: Responsable de produir els béns i serveis de l’organització. • Àrea de RRHH: Responsable de contractar, desenvolupar i mantenir el personal de l’organització. ...