Examen febrer 2008 (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Química de la contaminació
Año del apunte 2011
Páginas 7
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Nom:...................................Grup:....
CIÈNCIES AMBIENTALS Química de la Contaminació. Part 1. Febrer 2008 Contestar al final, marcant amb una creu la casella corresponent. La resposta correcta val 2 punts i la incorrecta resta 1 punt; en blanc no resta punts. Valor d’aquesta part de l’examen és de 50 punts sobre 100.
1. Els àcids fúlvics són més solubles en les fases aquoses que els àcids húmics perquè tenen a) un major pes molecular b) una major proporció d’àtoms de C en la molècula c) una major proporció d’àtoms d’O en la molècula 2. Els col·loides del sòl són més estables en la dissolució del sòl, a) com menor és la mineralització d’aquesta b) com major és la mineralització d’aquesta c) la seva estabilitat no depèn del grau de mineralització 3. La caolinita té un punt de càrrega zero de 4,6. Considerant només l’espècie catiònica d’un metall (Mn+), dissolta en la dissolució del sòl, la seva retenció en la superfície de la caolinita: a) serà major a partir de pH de la dissolució del sòl superior a 4,6 b) serà major a partir de pH de la dissolució del sòl inferior a 4,6 c) serà màxima a pH = 4,6 4. Els sòls de climes àrids, a) solen ser més bàsics que els de climes plujosos b) solen ser més àcids que els de climes plujosos c) la climatologia no té res a veure amb el caràcter àcid o bàsic d’un sòl 5. L’abocament d’un àcid en un sòl que està contaminat per la presència d’un catió d’un metall pesant, a) afavorirà l’adsorció del catió sobre la fase sòlida b) desplaçarà el catió metàl·lic cap a la dissolució del sòl: es lixiviarà c) el catió metàl·lic precipitarà com a hidròxid 6. Quina de les següents afirmacions és la correcta: a) El pas de cloroform (CHCl3) a tertaclorur de carboni (CCl4), és una reacció d’oxidació b) El pas de cloroform (CHCl3) a tertaclorur de carboni (CCl4), és una reacció de reducció c) El pas de cloroform (CHCl3) a tertaclorur de carboni (CCl4), és una reacció àcid-base 7. Quina de les següents relacions entre concentracions d’espècies iòniques de les aigües continentals superficials és la que sol ser més correcta? a) [Ca2+]/[Mg2+] ≈ 0,1 b) [K+]/[Na+] ≈ 0,1 c) [Cl-]/[NO3-] ≈ 0,1 8. Les aigües subterrànies profundes: a) tenen una concentració relativament alta de NO3-, donat que aquest ió no és retingut pel sòl .
b) són riques en O2, i per això predomina el Fe(III) sobre el Fe(II).
c) tenen una baixa mineralització i un baix contingut en matèria orgànica (alta qualitat per al consum).
9. Quina és la millor solució per recuperar un sòl contaminat amb matèria orgànica biodegradable? a) utilitzar un oxidant fort com ara H2O2.
b) afegir nutrients i assegurar un grau d’humitat elevat sense arribar a negar el terreny.
c) afegir un sòlid adsorbent.
10. Per què pot arribar a ser un problema un contingut elevat d’humitat en una atmosfera interior?: a) perquè pot afavorir el desenvolupament de fongs i bacteris.
b) perquè pot donar lloc a la condensació d’aigua i la formació d’aerosols.
c) perquè augmenta la sensació tèrmica de fred.
11. Quants mg·m-3 són 0,2 ppmv de SO2 a 300 K i 1 atm? (El pes molecular del SO2 és 64 g·mol-1 i R=0,082 atm L K-1 mol-1) a) 0,2 mg·m-3 b) 0,52 mg·m-3 c) 0,2·10-6 mg·m-3 12. La principal font de CO2 atmosfèric és: a) la combustió d’energia d’origen fòssil.
b) la desforestació.
c) la respiració de la biomassa.
13. Quina de les següents afirmacions és correcta? a) la concentració atmosfèrica d’espècies de S ha augmentat en els darrers anys.
b) el bescanvi d’oxigen entre l’atmosfera i una massa aquosa és més lent que el bescanvi de CO2.
c) el pH de l’aigua del mar està augmentant com a conseqüència de l’augment de la concentració de CO2 atmosfèric.
14. Dir quina de les següents afirmacions és incorrecta: a) l’atmosfera terrestre és pràcticament transparent (no absorbeix) en el rang del visible.
b) l’atmosfera terrestre és completament opaca (absorbeix tots els fotons) per sota de 280 nm.
c) l’atmosfera terrestre té zones transparents i zones opaques en el rang de les microones.
15. Dir quina de les següents afirmacions és correcta. Per l’efecte hivernacle natural: a) part de l’energia que ens arriba del sol és retinguda per l’atmosfera, de manera que, en estat estacionari, arriba més energia al planeta de la que aquest emet cap al espai.
b) la temperatura a la superfície del planeta és uns 32 ºC més gran que en absència d’atmosfera.
c) la temperatura de l’estratosfera està augmentant.
16. Si Γad (velocitat de lapsus adiabàtic sec) per una atmosfera estàndard és de 0,4 K·m-1: a) una atmosfera amb un gradient de temperatura de –0,6 K·m-1 està en una situació d’inversió tèrmica.
b) una atmosfera amb un gradient de temperatura de –0,2 K·m-1 està en una situació d’inversió tèrmica.
c) cap de les dues respostes anteriors es certa ja que per què hi hagi inversió tèrmica és necessari un gradient de temperatura positiu.
17. La quarta reacció del cicle de Chapman té una energia d’activació de 17,1 KJ·mol-1.
Tenint en compte que el HCl no dona lloc (de forma directa) a un cicle de destrucció d’ozó catalític, dir quina de les següents afirmacions és certa: a) l’energia d’activació del procés O3+HCl→O2+HClO és més petita que 17,1 KJ·mol-1.
b) l’energia d’activació del procés O3+HCl→O2+HClO és més gran que 17,1 KJ·mol-1 c) si no disposem de més dades no ens podem pronunciar sobre si l’energia d’activació del procés O3+HCl→O2+HClO és més gran o més petita que 17,1 KJ·mol-1.
18. Dir quina de les següents espècies químiques no és una espècie dipòsit respecte a la destrucció de l’ozó estratosfèric: a) ClONO2 b) HNO3 c) ClO 19. El CFC113 és: a) CF2Cl2 b) CF3CHCl2 c) CF2ClCFCl2 20. Quin dels següents contaminants no es forma durant un procés d’smog fotoquímic? a) PAN b) H2CO (formaldehid) c) Cl 21. Dir quina de les següents afirmacions és correcta: a) Entre els combustibles d’origen fòssil el gas natural és el que produeix més CO2 per unitat d’energia produïda.
b) L’ús d’hidrogen no és una solució al problema del canvi climàtic perquè a la terra no hi ha reserves importants d’hidrogen gas.
c) Els canvis en l’ús del sòl donen lloc a unes emissions de CO2 que ja són més importants que les emissions degudes al consum de combustibles fòssils.
22. El paper jugat en el canvi climàtic pels aerosols atmosfèrics és la principal font d’incertesa en les prediccions del IPCC. Per què? a) es tenen perfectament caracteritzades les quantitats d’aerosols i l’alçada a la que aquests es troben a l’atmosfera, però els processos d’interacció d’aquests aerosols amb la radiació solar són diversos i complexos.
b) malgrat que els processos d’interacció d’aquests aerosols amb la radiació solar són fàcilment modelables, les quantitats d’aerosols i l’alçada a la que aquests es troben a l’atmosfera no és poden determinar de manera fiable.
c) perquè són difícils de quantificar i modelitzar tant les quantitats d’aerosols i l’alçada a la que aquests es troben a l’atmosfera, com els processos d’interacció d’aquests aerosols amb la radiació solar.
23. Quina de les següents reaccions químiques és fonamental per entendre la formació del forat de ozó antàrtic? a) ClO + NO → Cl + NO2 b) HCl(s) + ClONO2(g) → Cl2(g) + HNO3(s) c) O + O3 → 2O2 24. Dir quina de les següents afirmacions és correcte: a) el radical nitrat reacciona més ràpidament amb la matèria orgànica que el radical hidroxil.
b) la concentració nocturna de radical nitrat a la troposfera és més gran que la concentració de radical hidroxil.
c) la concentració diürna de radical nitrat a la troposfera és més gran que la concentració de radical hidroxil.
25. La hipòtesi del termòstat planetari: a) diu que les emissions antropogèniques de sulfur de dimetil ajuden a refredar l’atmosfera.
b) diu que les emissions naturals de sulfur de dimetil ajuden a refredar l’atmosfera.
c) diu que el canvi climàtic donarà lloc a una disminució de les emissions globals de sulfur de dimetil.
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 b c Nom:...................................Grup:....
CIÈNCIES AMBIENTALS Química de la Contaminació. Part 2. Febrer 2008 Contestar breument, però justificant la resposta, les següents preguntes: 1. Un sòl ha estat fertilitzat amb una sal d’ió amoni (NH4+). Aquest ió es va transformant a nitrat (NO3-) per oxidació amb oxigen dissolt a la dissolució del sòl, fins assolir un equilibri. Escriure la reacció redox global (la suma de les dues semireaccions).
2. Com es desplaçaria l’equilibri en el cas de que el sòl sigui llaurat? 3. Com afectaria a l’equilibri si es produís un abocament accidental d’un àcid? 4. Suposant que tot l’ió NH4+ s’oxida a NO3-, quin seria el comportament d’aquest darrer anió en el sòl? 5. Atenent a la resposta donada en l’apartat anterior, respondre si caldria aplicar alguna tècnica de remeiació del sòl o de l’aqüífer i quina.
Una mostra de 1 g d’un sòl s’elueix (es renta) amb una determinada dissolució amb l’objectiu de desplaçar els cations retinguts en la fase sòlida. D’aquesta operació, s’obté 25 mL de dissolució aquosa (pH=7) de Ca2+, Mg2+, Na+ i K+ a les concentracions següents: 74,4; 15,4; 25,5 i 10,0 mg L-1, respectivament. La concentració de HCO3d’aquesta dissolució és 220 mg L-1. Amb aquestes dades determinar: a) la Capacitat d’Intercanvi Catiònic (CIC) i el Percentatge de Sodi Intercanviable de la mostra de sòl, b) la duresa i c) l’alcalinitat total de la dissolució aquosa obtinguda de l’elució de la mostra de sòl. Expressar el CIC en mols de càrrega positiva per kg de sòl, i tant la duresa com l’alcalinitat en mg de CaCO3 /L (pesos atòmics en g mol-1, Ca: 40, Mg: 24,3, Na: 23, K 39,1, C: 12, O: 16, i H: 1) ...