EVIDENCIA 4 (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: Genètica del comportament
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

EVIDENCIA 4 14. Hi ha un tipus de nanisme, provocat per una manca d’hormona del creixement, que es hereditari. Si els arbres genealogics mostren que una persona mai no pot tnir aquest tipus de nanisme si no és que un dels seus progenitors també el tingui, quina és la forma més probable d’heretar aquesta aquesta condició? Per herencia... a) Autosòmica dominant 15. Indica els tipus d’herencia que podria assignar-se a l’arbre genealogic següent: b) Autosomica recessiva 16. La distrofia muscular de Duchenne s’hereta per un al·lel recessiu lligat al cromosoma X. Una parella amb cinc fills, dos nens de tres i deu anys, i tres nenes d’un, cinc de distròfia muscular. Els pares, molt angoixats, pregunten les possibilitats que tenen els altres quatre fills de patir també la malaltia. Justifica la resposta. El fill té un 50% de possibilitats de patir la malaltia mentre que les filles no en tenen cap. 17. La ceguesa per als colors és un caracter recessiu lligat al cromosoma X. Una dona filla de pares normals té un germà que presenta ceguesa per als colors. a) Dibuixar la genealogia de la familia b) Quina és la probabilitat que el primer fill d’aquesta dona presenti aquest tipus de ceguesa? Si la dona es portadora un 50% i si no es portadora 0% c) Quina proporció dels fills mascles es preveu que no siguin cecs per als colors? Si la dona es portadora un 50% i si no es portadora 0% d) Si el seu marit hagués estat cec per als colors, quina seria la proporció esperada dels fenotis per als seus fills mascles? Si la dona es portadora un 50% i si no es portadora 0% 18. Una dona té un fill amb una alteració neurologica provocada per un gen recessiu lligat al cromosoma X. Dos germans seus també tenen aquest mateix defecte. El seu company la responsabilitza del defecte del seu fill. Aquest defecte del fill, es deu només a un gen transmés per la noia? B) si, perquè el cromsoma X l’hereta per part de la mare. 19. Considera una dona heterozigota per un al·lel que causa una malaltia recessiva lligada al cromosoma X. Si s’aparella amb un home normal, quin tipus de descendents poden tenir? c) Un 50& dels fills afectats i un 100% de filles normals 20. Suposa que una familia alguns membres de la qual manifesten depressió (trastorn no depressió) bipolar (psicosi maniacodepressiva), aquesta es transmet en alguns casos mitjançant un gen major dominant situat al cromosoma X. Un pare que pateix la malaltia, quina probabilitat té que la seva descendencia en sigui afectada? b) Totes les noies quedaran afectades i cap noi no. 21. La malaltia de Lesch-Nyhan (Automutilació, retard mental) és un error congènit del metabolisme produit per un gen recessiu lligat al cromosoma X. En quins aparellaments totes les filles en serien portadores i, per tant, podrien passar el gen de la malaltia a la seva descendencia? b) XAXA x XaY 22. Suposa que una familia està afectada per un tipus de depressió bipolar provocada per un gen major lligat al cromosoma X i dominant. Del creuament entre un home i una dona afectats per aquest tipus de depressió, n’han nascut quatre fills, un noi afectat, un de normal i dues noies afectades. Indica quins d’aquests genotips són correctes: a) El pare i la mare són, respectivament XDY i XDXd 23. Digues quina resposta és certa: a) Els gens del cromosoma Y codifiquen trets especifics del sexe masculí 24. Quina pot ser a raó per la qual els bessons monozigots masculins són més semblants que les bessones monozigotiques del sexe femení? Perquè les dones tenen dos cromosomes X i un dels cromosomes X s’inactiva. En una es pot inactivar un i en l’altre un altre diferent i, per tant, es poden manifestar caracteristiques diferents. En canvi, en els nois això no passa perquè només tenen un cromosoma X. 25. Quins dels termes següents estan relacionats?: d) cap resposta es certa 26. Assenyala quina resposta és certa: a) la penetrancia és completa en els gens recessius i variable en els dominants. ...