TEMA 6. Teledetecció I (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Analisis i cartografia vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 01/04/2015
Descargas 20
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con las anotaciones del docente y el material visto en clase.

Vista previa del texto

ANÀLISI I CARTOGRAFIA VEGETAL 2º CURS BIOLOGIA Tania Mesa González UAB TEMA 6: TELEDETECCIÓ TELEDETECCIÓ  Ciència que estudia, identifica, mesura i analitza les característiques dels objectes sense contacte directe.
 La teledetecció es du a terme mitjançant  satèl·lits, avions i umanned (auv) - Es realitzen processos que permeten obtenir una imatge des de l’aire o des de l’espai, i posterior tractament de les imatges per a una determinada aplicació.
   Avantatges: - Cobertura global i periòdica (repetibilitat) de la Terra - Obtenció d’imatges de zones poc accessibles - Homogeneïtat de l’observació - Bona captura de la geometria dels objectes - Informació de regions no visibles de l’espectre electromagnètic - Format ràster de les imatges que permet un tractament Desavantatges: - Elevat cost dels programes d’investigació - Tractament molt especialitzat de les imatges - Limitacions en la discriminació d’objectes Aplicacions: 1. Classificació a) Mapes de cobertes i usos del sòl (gestió del territori) b) Mapes de vegetació 2.
Anàlisi temporal a) Detecció de canvis (climàtics, usos, recuperació post-incendi) 3. Mesures físiques a) Qualitat de l’aigua (pesca) b) Temperatura de la superfície marina/terrestre c) Estudi de l’atmosfera (meteorologia) d) Relleu (Models Digitals d’Elevacions) 4. Identificació/anàlisi visual a) Seguiment de glaceres (recursos hídrics) b) Desastres: incendis, inundacions, huracans, volcans, etc.
c) Estructures TIPUS DE PLATAFORMA  Hi ha diferents plataformes, però ens centrarem en les geoestacionàries, que es troben girant en òrbita a aproximadament a 36000 Km (respecte l’equador).
- Giren a la mateixa velocitat que la Terra.
- Sempre es mantenen a la mateixa posició respecte la Terra.
- Normalment són d’ús meteorològic o per als medis de comunicació.
- Cobreixen una gran àrea de superfície (1/4 a 1/3 de la Terra) - Es caracteritzen per una lata resolució temporal (fraccions d’hora).
-  Les plataformes Heliosincròniques: - Òrbita sobre les zones polars i de menor altitud (200-1000 km) - Tenen: a) Major resolució espacial que els satèl·lits geoestacionaris b) Menor resolució temporal que els geostacionaris - Objectiu  observar distintes zones de la Terra tot mantenint condicions d’observació constants pel que fa a l’angle d’incidència dels raigs solars.
- Passa per un punt cada X dies y en hores concretes.
TIPUS DE SENSORS: a) Passius  Es limiten a recollir l’energia electromagnètica provenint de les superfícies terrestres (reflectida pels raigs solars o emesa per la seva pròpia temperatura).
- Sol  Terra  reflexió = sensors b) Actius  El satèl·lit emet una radiació electromagnètica que es reflectida per les superfícies terrestres i es recollida pel sensor (Radar, Lidar...) - LIDAR  LIght Detection And Ranging  Sistema de escanneig aeri  Alta precisió del relleu  GPS utilitzat per localitzar la plataforma amb molta precissió  Utilitzat per estudis de vegetació (alçada dels arbres, estructura de les capçades, etc).
CARACTERÍSTIQUES DELS SENSORS:  Resolució  Capacitat global per discriminar informació amb detall a) Espacial b) Espectral  sensibilitat a diferents regions de l’espectre electromagnètic: nombre i amplada de les bandes ⇒anàlisi multiespectral c) Radiomètrica  (nivells/bits) d) Temporal  periodicitat de cobertura LANDSAT  LANDSAT  és un satèl·lit en plataforma helisincrònica.
- Altitud 705 km - Inclinació  98° - Temps de pas per l’Equador  9:39a.m.
- Recurrència  17 dies - Swath  185 km - Sensors 1. MSS (multispectral scanner) 2. TM (thematic mapper) ALTRES SENSORS PASSIUS  Resolució espectral - LANDSAT – TM  7 canals espectrals - SPOT  3+1 canals espectrals - HIRIS  196 canals entre el visible i infraroig  Resolució temporal - METEOSAT  30 minuts - NOAA  12 hores - LANDSAT  16 dies - MODIS  1 dia IMATGES SATÈL·LITS  Les dades digitals són matrius ràster de números digitals (DN).
 Cada DN correspon a una cel·la.
 Normalment tenen valors de 0-255  (1 byte/píxel)  Hi ha una matriu ràster (banda) per a cada canal o regió espectral.
SIGNATURA ESPECTRAL  Conjunt d’observacions i mesures per a elaborar un patró de resposta espectral d’un determinat objecte.
 Mesura el comportament des del punt de vista espectral.
- Les fulles tenen dos pics d’absorbància al blau i vermell (també tenen un pic de reflectància al verd).
- Hi ha una pujada important de reflexió en la zona de l’infraroig proper, degut a la presència en un estat òptim o correcte.
 En l’infraroig llunyà tenim pics d’absorbància deguda a la absorció d’aigua.
Factors que modifiquen la reflectància de la vegetació: a) Reflectància de la fulla: - Pigments - Estructura de la fulla - Humitat de la planta b) Reflectància de la capçada de la vegetació: - Proporció fulles/lignina /sòl - Geometria de les fulles -  Angle d’incidència de la radiació”!” Variació temporal  determinats processos queden reflectits en les signatures de coberta.
- Fenologia de la vegetació - Fenologia dels camps de correu ...