TEMA 17: Els títols valors: (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 17: Els títols valors: Veurem la lletra de canvi, el xec i el pagaré. Tenen en comú que són títols valors.
Els títols valors són uns documents que incorporen una promesa unil·lateral de realitzar una determinada prestació a favor del que tingui o posseeixi legítimament el document.
Finalitat de que el crèdit circuli estalviant el funcionament dels diners en metàl·lic, tots tenen una funció comú que és la de servir de mitja de pagament.
Són importants perquè ens permet una funció mercantilment financera o creditissia.
Com es pot designar al titular legítim? 1. Al portador: El titular legítim és qui el posseeix.
2. Nominatiu: Quan espeficifica el nom de la persona.
3. Títol a la ordre: Són les lletres de canvi.
Problemàtica: Moltes transaccions es fan per Internet, és la desmaterialització dels títols valors.
1. Lletra de canvi Títol valor que incorpora una ordre incondicionada donada per qui la crea a una altre persona de pagar una determinada quantitat de diners a una tercera persona.
Regulat a la llei 19/1985 de 16 juliol anomenada llei canviaria i del xec.
1.1 Subjectes canviaris -Lliurador: Crea la lletra de canvi, estableix l'ordre de pagament.
-Lliurat: Deutor canviari, rep l'ordre de pagament.
-Prenedor: Creditor canviari, físicament tindrà la lletra.
-Endossant, endossatari, abalista, acceptant.
1.2 Declaracions -Declaració principal: El lliurador ordena el pagament de la lletra, fa que neixi la lletra vàlida.
-Declaracions simultànies: Es fan paral·lelament a la declaració principal, les pot fer l'acceptant i l'abalista.
-Declaració posterior: Són les del endós, converteixen el prenedor amb endossant i el tercer és el endossatari.
1.3 Forma de la lletra La lletra és un títol formal, revesteix una forma que legalment ens estipula el dret.
Requisits essencials: Article 1 LCX -Denominació de lletra de canvi.
-Ordre pur i simple, no es pot sotmetre a cap condició.
-Ha d'estar feta amb la moneda oficial.
-El nom de la persona que ha de pagar, el lliurat.
-Persona física o jurídica.
-El lliurat serà sempre a qui es dirigirà la ordre de pagament.
-El lliurat pot ser el propi lliurador.
-Perquè quedi obligat a pagament ha d'acceptar.
-Poden ser varies persones.
-A la lletra ha de figurar el nom de la persona a qui s'ha de fer el pagament.
-Data del lliurament de la lletra.
-Signatura del lliurador (el que emet la lletra).
Requisits naturals: Article 2 LCX -Normalment tenen data de venciment, són lletres a la vista quan no la porten, es podrà pagar en el moment que es porta el cobrament.
-Si no hi ha lloc de pagament serà el lloc que apareix al costat del lliurat.
-Si falta el lloc d'emissió s'entendrà que s'ha lliurat al domicili que figura al costat del lloc en el que es designa el lliurador.
1.4 Lletra en blanc i lletra incomplerta Article 12 LCX Una lletra en blanc és aquella lletra que omet informació i consta en la lletra només la signatura del obligat al pagament.
Té fins el dia del venciment com a termini que es pugui anar completant i sigui vàlida.
Sinó es complerta no serà vàlida, serà incomplerta.
1.5 Maneres de girar la lletra Es pot fer de 3 maneres diferents: -> A la ordre del propi lliurador: El lliurador es converteix en prenedor.
-> Contra el propi lliurador: El lliurador i el lliurat és el mateix i paga a un prenedor.
-> Per compte de tercers: Lliurador, lliurat i prenedor. El banc serà el prenedor de la lletra.
1.6 Acceptació de la lletra Article 25 al 34 LCX És la declaració del lliurat per la qual el propi lliurat es compromet a pagar la quantitat ordenada pel lliurador. L'acceptació ha de constar a la lletra posant-hi accepto.
1.7 Falta de pagament i protest de la lletra Arriba la data de venciment i no es cobra, es tenen dues accions: -Acció directa: El lliurat haurà de girar-se contra l'acceptant i aval, prescriu als 3 anys del venciment.
-Acció de retorn: Sinó s'accepta no s’haurà d'anar contra l'acceptant sinó contra el lliurador i tots els demes endossants.
Té el requisit de que abans has de fer el protest notarial pel qual no s'ha pagat o acceptat, ho has d'acreditar davant d'un notari.
1.8 Lletra de favor i provisió de fons Puc utilitzar un la lletra per aconseguir diners, és aquella en la que el lliurador es posa d'acord amb el lliurat la qual acceptarà i el lliurador es compromet a fer la provisió de fons perquè es pugui pagar en el seu venciment. Té el risc de que no es tinguin els diners de la lletra, el lliurador fa una altre lletra més elevada per poder-la pagar i això s'anomena pilota de lletres.
1.9 Circulació de la lletra a l’endós Article 14 al 24 LCX Declaració que consta a la lletra de canvi per la qual un subjecte transmet a un altre el dret de crèdit de cobrar una lletra de canvi. Té una forma concreta, es pot realitzar en qualzevol moment, tant anterior o posterior al venciment.
1.10 Pagament de la lletra VENCIMENT El més habitual es que la lletra es pagui en el seu moment, té 3 requisits: Ha de ser únic, cert i possible.
Quan arriba el venciment s'ha de fer la presentació al pagament de la lletra.
Si es paga aquest pagament s'anomena ordinari. Pot ser que el lliurat no cobri o cobra amb una acció de retorn o l'altre i s'anomena pagament extraordinari.
ABAL DE LA LLETRA Té com a funció garantir el pagament de la lletra, és una garantia explicita perquè ha d'estar a la lletra, externa i directa.
Articles 35 al 37 LCX Implica l’existència de dos subjectes, l'abalista qui presta l’aval que garanteix el pagament de la lletra i l'abalat que es el deutor canviari i es per qui es presta l’aval.
Requisits: Forma: Ha de constar necessariament a la lletra.
Temps: No hi ha cap requisit de temps, tant abans o després del venciment de la lletra.
Contingut: Article 37 LCX, l'abalista respon per la mateixa quantitat que l'abalat.
Efectes de l’aval: L'abalista respon en la mateixa mesura que l'abalat.
2. Xec Article 106 al 167 LCX Títol valor que neix com a instrument del tràfic bancari. La seva principal funció és servir de mitja de pagament.
Prèviament hem de realitzar un compte corrent per poder emetre el xec, aquest compte corrent implica que sóm titulars i dipositem una quantitat d'euros, disposem d'aquests fons que tenim al banc per poder pagar un deute.
És títol valor que conté l'ordre o el mandat de pagament incorporat a un títol de crèdit formal i complert que permet al lliurador disposar a favor d'una tercera persona dels fons que tingui disponible en un banc.
Sempre ha d'anar el nom de la entitat bancària i el nombre del compte corrent pel qual s'ha de treure.
2.1 Subjectes Lliurador: Qui crea l'ordre de pagament o sigui el titular del compte corrent.
Lliurat: Deutor, el que ha de pagar, o sigui el banc.
Prenedor: Nominatiu o portador, és el 3r beneficiari o creditor.
2.2 Característiques -Ordre de pagament no sotmesa a condició, pura i simple -La ordre de pagament sempre va vinculada als fons existents d'un compte corrent.
-No s'ha d'acceptar.
2.3 Requisits Article 106 LCX -Ha d'incorporar la paraula xec.
-Ordre de pagament d'una determinada quantitat.
-Lloc de pagament, la data del lliurament no té venciment concret.
-Signatura del lliurador.
2.4 Maneres de girar un xec -A favor del propi lliurador: Quan el lliurador necessita diners (avui es fa amb targeta) -A favor d'un tercer.
2.5 Titularitat del xec -Nominatiu.
-Al portador.
2.6 Circulació del xec Circulen per endós, si són al portador els endossem entregant el xec a un altre. Si són nominatius el subjecte haurà de posar el seu nom i la signatura.
2.7 Xecs especials -Xecs barrats o creuats: Significa que només podrà ser ingressat en compte corrent.
-Xec certificat o conformat: Porta la signatura del banc, garanteix que es cobrarà hagin o no fons.
3. Pagaré Article 94 al 97 LCX.
És un títol valor que tot i tenint pocs articles ha desplaçat molt a la lletra de canvi.
És un títol valor pel qual una persona que s'anomena signant (firmante) s'obliga a pagar a un altre (prenedora) una determinada quantitat de diners en una data i lloc concret.
La data de venciment és molt important.
3.1 Requisits Article 94 LCX.
-Hi ha d'haver la paraula pagaré inscrita.
-Promesa pura i simple de pagar.
-Ha de portar la indicació del venciment.
-Ha de portar la indicació del lloc de pagament.
-Nom de la persona a qui s'ha de fer el pagament.
-Data i lloc del lliurament.
-Signatura de qui emet el venciment.
...