ejercicio PERD (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura administració i direcció d'empreses
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 18/03/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal Exercici 1 Donada la següent taula: Activitat Precedent A B C D E F G H I J K L M N O A A C B D F E H I E K L M, J N Estimació optimista (dies) 1 1 2 1 3 3 4 1 24 1 4 1 2 6 18 Estimació més provable (dies) 2 2 3 2 4 5 5 1 25 1.5 6 2 3 8 20 Estimació pessimista (dies) 3 3 4 3 5 7 6 4 26 2 8 3 4 10 12 Temps esperat Variació 2 2 3 2 4 5 5 1.5 25 1.5 6 2 3 8 20 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.44 0.11 0.25 0.11 0.027 0.44 0.11 0.11 0.44 0.44 1. Construeix la ret i indica la duració del projecte i el seu camí crític.
CAMÍ CRÍTIC: A, B, E, H, I, J, N, O Duració del projecte: 64 dies.
  1 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal 2. Quina és la probabilitat d’acabar el projecte en 61 dies? Z= !"!!" √!.!"# = - 2.37 à probabilitat de 0.82 % d’acabar el projecte en 61 dies.
3. Quina és la probabilitat d’acabar l’activitat I en 33 dies? Z = !!!!"#$ dies.
!.!" = - 1.80 à probabilitat d’ 3.59% d’acabar l’activitat I en 33 4. Què passarà amb la duració del projecte si l’activitat J es retarda un dia? Justifica la resposta.
El fet de que l’activitat J s’hagi endarrerit un dia més significa que la duració total del projecte augmentarà un dia, per tant la duració total del projecte serà de 65 dies, ja que l’activitat J forma part del camí crític.
5. Quant ha de retardar-se l’activitat F per que formi part del camí crític? Justifica la resposta.
64 – 5 = 59. 59 – 7 = 52. Per tant, l’activitat F en total hauria de durar 52 dies, el que vol dir que hauria d’augmentar 47 dies més perquè formés part del camí crític.
  2 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal Exercici 2 Un projecte de construcció consta de les següents activitats, duració (en setmanes) i costos (en euros): Activitat Precedent A B C D E F G H A B C C D, E F, G Duració normal 2 3 2 4 4 3 5 2 Duració mínima 1 2 1 2 3 3 5 2 Reducció 1 1 1 2 1 0 0 0 Cost normal 250 300 600 100 150 100 200 500 Cost màxim 300 450 660 130 500 100 200 500 Diferència costos 50 150 60 30 350 0 0 0 Coeficient alfa (α) 50 150 60 15 350 - Sabent que cada setmana de duració del projecte comporta uns costos fixos de 3.000 euros més 80 euros per cada setmana de duració, determinar el programa que permet finalitzar el projecte de la forma més ràpida al mínim cost.
CAMÍ CRÍTIC: A, C, E, G, H Duració del projecte: 15 setmanes Cost variable = 250+ 300 + 600 + 100 + 150 + 100 + 200 + 500 = 2.200 Cost fix = 3.000 + ( 80 · 15) = 4.200 Cost total del projecte = 2.200 + 4.200 = 6.400 Primera reducció: 1 dia de A Δ CV = 50 ∇ CF = 3.000 + (14 · 80) = 4.120 à 4.200 – 4.120 = 80 Estalvi = 80 – 50 = 30 Costos totals = 4.120 + 2.200 + 50 = 6.370   3 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal Estalvi total = 30 Entra un nou camí crític: B, D, G, H Camí crític antic: A, C, E, G, H Segona reducció: 1 dia de C i 1 dia de D Δ CV = 15 + 60 = 75 ∇ CF = 3.000 + (13 · 80) = 4.040 à 4.120 – 4.040 = 80 Estalvi = 80 – 75 = 5 Costos totals = 4.040 + 2.200 + 125 = 6.365 Estalvi total = 30 + 5 = 35 Tercera reducció: 1 dia de E i 1 dia de D Δ CV = 15 + 350 = 365 ∇ CF = 3.000 + (12 · 80) = 3.960 à 4.040 – 3.960 = 80   4 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal Estalvi = 80 – 365 = - 285 L’estalvi és negatiu, per tant s’ha de parar la reducció.
L’estalvi total del projecte és de 35 euros i els costos totals de 6.365 i la seva duració de 13 setmanes.
Exercici 3 L’empresa EE està preparant la planificació, d’un projecte de reforma d’un habitatge per la qual disposem de 35 dies i les seves activitats s’indiquen a la taula inferior, així com les seves precedents i la duració expressada en dies.
Activitat Precedent Duració mínima Duració normal Reducció A B C D E F G H I J A A B B C, D E, F D, C G, H I 2 4 1 6 3 5 2 2 3 4 3 6 1 9 4 7 3 3 5 5 1 2 0 3 1 2 1 1 2 1 Costos directes (milers d’euros) Cost Cost normal màxim 300 600 1.250 1.750 80 80 1.800 2.400 400 415 1.400 1.880 150 550 200 250 420 580 700 740 Diferència costos Coeficient alfa (α) 300 500 0 600 15 480 400 50 160 40 300 250 200 15 240 400 50 80 40 L’empresa coneix que aquest projecte te uns costos fixos de 1.500 euros, quantitat independent dels dies en que es realitzi el projecte i uns costos fixos diaris de 300 euros.
1. Dibuixar el gràfic PERT i indicar les activitats que componen la ruta critica o camí crític.
3   9 9 B   1 0 0 A 3   2 3 3 6   C   1 E 4 CAMÍ CRÍTIC: − A, B, D, F, G, I, J 5   25 25 D 9 F 7   Duració projecte: 38 dies G            3 4 18 18 H 3 6 I   7 28 28 5 33 33  5 J         8 38 38     5 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal 2. Determinar el cost total del projecte.
Cost variable = 300 + 1.250 + 80 + 1.800 + 400 + 1.400 + 150 + 200 + 420 + 700 = 6.700 Cost fix = 1.500 + (300 · 38) = 12.900 Cost total del projecte = 6.700 + 12.900 = 19.600 3. Proposa les reduccions que creu convenients que faci que el projecte acabi en el temps establert i cost del mateix.
Primera reducció: 1 dia de J Δ CV = 40 ∇ CF = 1.500 + (37 · 300) = 12.600 à 12.900 – 12.600 = 300 Estalvi = 300 – 40 = 260 Costos totals = 12.600 + 6.700 + 40 = 19.340 Estalvi total = 260 3 9 9   B   1 0 0   A 3   5 25 25   D 9 6 2 3 3 E 4 C 1 F      7   G            3 4 18 18 H 7 6 I   7 28 28 5 33 33        4  J     8 37 37   6 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal Segona reducció: 1 dia de I Δ CV = 80 ∇ CF = 1.500 + (36 · 300) = 12.300 à 12.600 – 12.300 = 300 Estalvi = 300 – 80 = 220 Costos totals = 12.300 + 6.700 + 120 = 19.120 Estalvi total = 260 + 220 = 480 3 9 9   B   1 0 0 A 3     2 C 1 5 25 25 D 9 6 3 3 E 4 F      7   G            3 4 18 18 H 7 6 I   7 28 28 4 32 32    4 J       8     36 36 Tercera reducció: 1 dia de I Δ CV = 80 ∇ CF = 1.500 + (35 · 300) = 12.000 à 12.300 – 12.000 = 300 Estalvi = 300 – 80 = 220 Costos totals = 12.000 + 6.700 + 200 = 18.900 Estalvi total = 260 + 220 + 220 = 700   7 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 9 B   1 0 0 A 3 3     Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal E 4 3 9 5   25 25 D 9 6 2 C 1 3 F             7 4   18 18 H 7 G            3 6 I   7   28 28 3 31 4         31 J       8   35 35 4. Determinar el cost total i l’estalvi net de la nova situació.
Costos totals = 12.000 + 6.700 + 200 = 18.900 Estalvi total = 260 + 220 + 220 = 700 Exercici 4 Un projecte presenta les següents dades, expressades en euros i dies: Activitat Precedent Duració normal Duració mínima Reducció A B C D E F G A B C, D B E, F 2 4 5 4 5 4 6 1 4 4 2 5 3 5 1 0 1 2 0 1 1   Costos directes (milers d’euros) Cost Cost normal màxim 100 150 250 250 500 600 300 350 150 150 200 250 400 500 Diferència costos Coeficient alfa (α) 50 0 100 50 0 50 100 50 100 25 50 100 8 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal 1. Dibuixar el gràfic PERT i indicar les activitats que componen el camí crític.
CAMÍ CRÍTIC: B, D, E, G Duració camí crític: 19 dies 2. Determinar el cost total del projecte sabent que cada dia de duració representa uns costos fixos de 80 euros.
Cost variable = 100 + 250 + 500 + 300 + 150 + 200 + 400 = 1.900 Cost fix = 80 · 19 = 1.520 Cost total del projecte = 1.900 + 1.520 = 3.420 3. Proposa les reduccions que creguis convenients que minimitzin el temps i el cost del projecte.
Primera reducció: 1 dia de D Δ CV = 25 ∇ CF = 80 · 18 = 1.440 à 1.520 – 1.440 = 80 Estalvi = 80 – 25 = 55 Costos totals = 1.900 + 1.440 + 25 = 3.365 Estalvi total = 55 Entra un nou camí crític: A, C, E, G Camí crític antic: B, D, E, G   9 ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA EXERCICIS 1r parcial - B7 Carlota Ruich Porté Marta Torres Rosselló Marta Tudurí Mercadal Segona reducció: 1 dia de A i 1 dia de D Δ CV = 75 ∇ CF = 80 · 17 = 1.360 à 1.440 – 1.360 = 80 Estalvi = 80 – 75 = 5 Costos totals = 1.900 + 1.360 + 100 = 3.360 Estalvi total = 55 + 5 = 60 4. Determina el cost total i l’estalvi net en la nova situació.
Costos totals = 1.900 + 1.360 + 100 = 3.360 Estalvi total = 60   10 ...