Lliçó 6 Exclusivitat (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Introducció al Dret Processal
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 09/03/2015
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

LLIÇÓ 6: EXCLUSIVITAT Art 117.3 CE i Art 2.1 LOPJ: L’Exercici de la potestat jurisdiccional en tot tipus de processos, jutjant i fent executar el jutjat, correspon exclusivament als jutjats i tribunals determinats per les lleis, segons les normes de competència i procediment que les mateixes estableixen.
1. MONOPOLI ESTATAL: ÀMBIT INTERNACIONAL La funció jurisdiccional només pot ser exercida per l’Estat a través dels òrgans jurisdiccionals. Això exclou la validesa a l’Estat espanyol de les resolucions judicials dictades per Tribunals estrangers, a no ser que se’ls hi reconegui valor en el territori espanyol mitjançant una llei o tractat internacional.
L’Art 93 CE: Mitjançant llei orgànica es podrà autoritzar la celebració de tractats pels quals s'atribueixi a una organització o institució internacional l'exercici de competències derivades de la Constitució. Correspon a les Corts Generals o al Govern, segons els casos, la garantia del compliment d'aquests tractats i de les resolucions emanades dels organismes internacionals o supranacionals titulars de la cessió.
Espanya té un conjunt de regles que verifiquen si una sentència judicial d’un tribunal d’un altre estat reuneix o no els requisits que permetin reconeixement o homologació.
En la UE cada vegada hi ha més integració judicial (sobretot civil i mercantil) i s’ha dictat el reglament 1215/2012 del 12 de desembre, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i la execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.
La transferència de facultats derivades de la sobirania estat en l’àmbit jurisdiccional s’ha portat a terme en dos casos:  Amb l’adhesió espanyola al Conveni Europeu per la protecció dels drets humans i de les llibertats fundamentals  Exerceix funcions jurisdiccionals amb efectes vinculants per l’Estat espanyol el Tribunal de Justícia de la UE ÀMBIT INTERN: Els òrgans jurisdiccionals pertanyen a l’Estat i cap CA pot tenir aquest poder.
2. MONOPOLI JUDICIAL La Constitució atribueix a certs òrgans de l’Estat aquesta funció, que són els jutjats i tribunals. No pot haver un òrgan diferent que exerceixi aquesta funció, tret d’una excepció: ARBITRATGE Quan hi ha un conflicte civil i mercantil i les parts de forma voluntària, enlloc d’anar a un procés judicial, decideixen que el conflicte el resolgui un àrbitre. Hi ha una llei que regula tot aquest sistema, que té els mateixos efectes que una sentència d’un jutge.
Moltes vegades decideix segons l’equitat al que creu convenient (sense tenir en compte la voluntat de les dues parts). Una vegada el conflicte és sotmès a l’arbitratge no es pot obrir un procés judicial.
La mediació és diferent a l’arbitratge perquè no comporta l’exercici, el mediador no decideix en cap moment, la seva funció es limita a que les dues parts arribin a un acord.
3. SENTIT NEGATIU DE L’EXCLUSIVITAT Art 117.4 CE i art 2.2 LOPJ: Els Jutjats i Tribunals no exerciran més funcions que les senyalades a l’apartat anterior i les que expressament els hi siguin atribuïdes per llei en garantia de qualsevol dret.
Es tracta d’impedir que els òrgans jurisdiccionals sobrepassin la funció jurisdiccional i s'immiscueixin a la esfera pròpia dels altres poders de l’Estat.
Però hi ha excepcions: Per exemple en la participació de les juntes electorals centrals, provincials i de zones; els jutges i magistrats són membres de les taules i han de vetllar per la puresa de les eleccions.
...