Metodologia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Metodologia científica i bioestadística
Profesor M.J.F.R.
Año del apunte 2015
Páginas 27
Fecha de subida 19/11/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Teoria 1. Tipus de coneixement i fonts d'informació Informació vs coneixement: La paraula informació es polisèmica.
   S’usa en molts sentits diferents. El DRAE ofereix varies definicions entre les que podem destacar “Acció y efecte d’informar”, “Comunicació o adquisició de coneixements” y “coneixements així comunicats o adquirits”.
En altres paraules, la informació pot ser tant la cosa que es comunica, como l'acte de comunicar, como el resultat de la comunicació.
Segons el glossari del Banco Mundial "la informació es factor de producció como ho són la terra, el treball, el capital i l’energia".
Tipus de coneixement: TRADICIÓ.
  Són “veritats“ o creences basades en costums o tendències. Es trasmeten via oral o escrita amb la creació de rols i influeixen a tota professió.
Caracterísitques: o Inqüestionables perquè durant anys s’han fet així (limita els canvis).
o Relacionades amb persones que tenen poder i certa autoritat.
o No demostrada la seva eficiència a traves de la investigació i d’altres, malgrat que s’ha demostrat se segueixen fent.
ASSAIG- ERROR.
 Apropament als resultats desconeguts que s’utilitza en una situació d’incertesa en la que no es tenen altres fonts de coneixement.
 S’obté a partir de l’experiència empírica.
 Requereix massa temps abans de trobar el resultat més eficaç.
INTUICIÓ.
    “Percepció o comprenssió d’una situació o aconteixement com un tot que normalment no podria ser explicat lògicament.” (Rew i Barrow, 1987).
Sinònims: instint visceral, No pot ser explicada científicament.
“la intuició no és falta de coneixement; és el resultat d’un coneixement profund” (Benner, 1984) RAONAMENT.
 Processament i organització de les idees per extreure conclusions.
 A través del raonament les persones donen sentit als seus pensaments i experiències.
 R. Deductiu: va de lo general a lo específic.
 R. inductiu: va de lo específic al o general.
El mètode científic: QUÈ ÉS EL MÈTODE CIENTÍFIC?  Procés en el qual s’usen experiments per a contestar preguntes.
 Es la manera ordenada de procedir per a obtenir el coneixement de la veritat, a l’àmbit d’una disciplina científica.
 Un conjunt sistemàtic de criteris d'acció y de normes que orienten el procés d’investigació.
 El mecanisme que utilitzen els científics a l’hora de procedir amb la finalitat d’exposar i confirmar teories.
 Es l’eina que utilitzen els científics per a trobar respostes als seus interrogants.
Fases del mètode científic Observació L’observació consisteix en fixar l’atenció en una porció de l’Univers.
Mitjançant l’observació identifiquem realitats o fets específics del cosmos a través dels nostres sentits.
Pregunta    Quan observem sorgeixen més preguntes generades per l’observació i curiositat de l’observador. La pregunta ha de ser congruent amb la realitat o el fenòmens observats.
L’investigador sempre ha de tenir en compte que les preguntes que comencen per un perquè són molt difícils de contestar.
L’investigador objectiu prefereix començar les seves preguntes amb un "què", un "com", un “on", o un “quan". La pregunta podria ser també un “per a què serveix”.
Hipòtesis    L’observador tracta de donar una o més respostes lògiques a les preguntes. Cada resposta és una introducció temptativa que pot servir como a guia per a la resta de la recerca. Aquestes solucions preliminars a un problema són les HIPÒTESIS.
Hipòtesis és una declaració que pot ser falsa o vertadera, i que deu ser sotmesa a comprovació (experimentació).
Els resultats de l’experimentació determinaran el caràcter final (fals o vertader) de la hipòtesis.
Experimentació     Les prediccions són sotmeses a probes sistemàtiques per a comprovar que es repeteixen en el futur.
Aquestes comprovacions en conjunt reben el nom de EXPERIMENTACIÓ.
La experimentació consisteix en sotmetre un subjecte o procés a variables controlades.
L’experimentació pot fer-se de diverses maneres, però l’experimentació controlada es una característica pròpia del mètode científic.
En experimentació controlada hem de tenir dos grups de proba: un anomenat grup control, i un altre anomenat grup experimental. El grup de control i el grup experimental, son sotmesos a les mateixes condicions, excloent la variable que s’ha escollit per a l’estudi.
Conclusions   Després de l’experimentació la hipòtesis original es avaluada i es determina si és vertadera o falsa.
S’avaluen els resultats.
Teoria 1. Procés d'investigació Esquema general planteamiento investigación:          Planteamiento de: problema+pregunta+búsqueda BB+lectura imanejo de la información +elaboración marco teórico y antecedentes.
Elaboración Hipótesis y objetivos.
Diseño estudio.
Selección muestra: cuántos, quiénes, cómo será la selección.
Selección variables, definición, escalas de nedida.
Protocolo recogida datos.
Análisis datos.
Resultados e interpretación datos.
Conclusiones y discusión. (nueva búsqueda BB).
FASE CONCEPTUAL      Planteamiento del problema a partir de la observación de la realidad asistencial o de experiencia vivida.
Elaboración de una pregunta.
Búsqueda de información para redactar antecedentes, estado actual del tema y marco teórico.
Lectura crítica. EBE. Validez interna /externa Hipótesis.
FASE METODOLÓGICA: DEFINICIÓN DE VARIABLES.
  Asignar un significado a un concepto o a una variable precisando las actividades u operaciones necesarias para su medición.
Nos permite observar y medir conceptos, debe ser lo más explícito posible FASE METODOLÓGICA: MÉTODOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS.
  Definición de los instrumentos que van a servir para recoger, medir y analizar los datos.
El investigador deberá asegurarse de que los instrumentos elegidos son válidos y fiables, debe prever los posibles problemas en torno a la recogida de los datos y comprobar que los análisis estadísticos son los correctos.
FASE EMPÍRICA   Recoger de manera sistemática las informaciones de los participantes utilizando los instrumentos elegidos y siguiendo el plan de investigación definido.
También es importante obtener el consentimiento de los participantes y del establecimiento donde se realiza la investigación, en caso necesario.
FASE ANALÍTICA  Análisis de los datos -El análisis se realizará dependiendo de la finalidad del estudio, de las preguntas planteadas y del tipo de variables utilizadas.
-En las ciencias de la salud se utilizan varias herramientas para realizar los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, los más utilizados son SPSS y EPIINFO (análisis epidemiológicos, patrocinado OMS, descarga gratuita) FASE INTERPRETATIVA: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
 Interpretación de los resultados –El investigador debe explicar los resultados en el contexto de su estudio y en base de los estudios anteriores sobre el tema.
–Hará referencia a los posibles sesgos y podrá extraer conclusiones relacionadas con la teoría, la práctica y la investigación y proponer recomendaciones en torno a futuras investigaciones.
FASE INTERPRETATIVA: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
     Responder a la pregunta inicial: elaboración y/o verificación de la hipótesis Limitaciones del estudio Comparación de los resultados con otros estudios.
Utilidad de los resultados. Aportaciones relevantes.
Líneas de investigación futuras, FASE INTERPRETATIVA: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
  Validez interna: grado en el que puede inferirse que la relación entre les variables son interpretables en el sentido que proponía el investigador/a Validez externa: grado en que los resultados de la investigación pueden generalizarse FASE ELABORACIÓN DEL INFORME  Comunicación de los resultados –Para que la investigación sea útil, es necesario además darla a conocer, a través de publicaciones de carácter científico o profesional, o bien en congresos.
–Para ello se deberá realizar un informe de investigaciónmediante el cual el lector tenga conocimiento de todos los pasos utilizados en la investigación.
Teoria 2. Etapes del procés d'investigació Esquema general planteamiento investigación:          Planteamiento de: problema+pregunta+búsqueda BB+lectura i manejo de la información +elaboración marco teórico y antecedentes.
Elaboración Hipótesis y objetivos.
Diseño estudio.
Selección muestra: cuántos, quiénes, cómo será la selección.
Selección variables, definición, escalas de nedida.
Protocolo recogida datos.
Análisis datos.
Resultados e interpretación datos.
Conclusiones y discusión. (nueva búsqueda BB).
Fase conceptual: problema, pregunta, hipòtesis i objectius.
PROBLEMA    Significativo para la disciplina.
Perfilado dentro de su ámbito de conocimientos.
Es la incerteza sobre un fenómeno o hecho observado que el investigador quiere resolver realizando mediciones.
PREGUNTA:    Origen: experiencia clínica, ejercicio profesional, la teoría...
Características: precisa, clara, corta y centradas en el problema de investigación.
Habitualmente en la literatura científica y en artículos originales (AO) no tiene estructura de pregunta sinó que se expresa como propósito , como objetivo y/o hipótesis.
PREGUNTA: COMPONENTES CLAVE         Explícita en el título.
Es comprensible para todas las personas.
Elemento importante en la práctica basada en la evidencia.
En investigaciones experimentales ayuda a guiar las hipótesis.
Uso: buscar bibliografía y realizar revisiones sistemáticas.
Es necesaria para pedir becas y proyectos de investigación.
No contestada en la BB.
Puede sugerir el formato de la respuesta (HPT).
RECORDAD:   Palabras como QUIEN, DONDE, CUANDO, COMO y POR QUÉ son buenas partículas interrogativas para investigación cuantitativa (QT).
Frases del tipo: HASTA QUÉ PUNTO, COMO LO VIVEN LAS PERSONAS mayoritariamente son partículas interrogativas de la investigación cualitativa (QL).
PREGUNTAS QL VS QT:   Cual es la experiencia vivida de las persones con quemaduras en EEII en la movilización? Qué relación existe entre la movilidad del paciente y el ritmo de curación en pacientes con quemaduras en EEII? PRIORIZAR PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:      Importantes para el bienestar de los pacientes.
Viabilidad de hacer el proyecto en el tempo que tenemos.
Pregunta interesante.
Contiene problemas recurrentes de la práctica.
Preguntas que producen recomendaciones para la práctica clínica.
OBJETIVOS:  verbos como: DESCRIBIR, EXPLORAR...
   Marca el diseño y análisis de datos.
Relacionado directamente con el problema y la hipótesis, comparten variables.
Estructura.
RELACIÓN PREGUNTAS VS OBJETIVOS: CLARO.
PREGUNTA Clara Precisa Sin ambigüedades Expresada como pregunta Ej: Qué relación existe entre la movilidad del paciente y el ritmo de curación en pacientes con quemaduras en EEII? OBJETIVO Claro Preciso Sin ambigüedades Expresado como propósito/Objetivo Ej: Mejorar la movilidad en pacientes con quemaduras de EEII.
HIPÓTESIS:       “De obligado cumplimiento” en la investigación QT.
Va más allá de una pregunta, predice un resultado.
Declaración sobre la relación entre dos variables.
Estructura: variable dependiente (EFECTO) e independiente (CAUSA).
Hipótesis nula: declara que NO hay relación entre las variables. EX: NO hay diferencia entre ...
Se aceptan o se rechazan según los resultados nunca son verdad o mentira.
"Los jóvenes con quemaduras en EEII que participen en un programa de caminata 30min al día, en las 10 sesiones posteriores presentaran una mejora de la herida." VARIABLES:    Característica que varia entre los individuos y que puede ser medida.
Han de estar incluidas en la pregunta, problema, hipótesis y objetivos.
V1 = ritme curación heridas V2= estrategias de movilización.
Teoría 3. Etapas proceso investigación.
Fase metodológica: Diseño de la investigación.
  Depende del problema de recerca.
Especifica cuales de los diferentes tipos de investigación se han de utilizar para obtener las respuestas a los problemas de investigación y cómo el investigador controlará las variables.
Epidemiología:     Estudia la frecuencia de aparición enfermedades en grupos población, causas, distribución, factores de riesgo.
Observación, medición y análisis de sucesos relacionados con la salud.
Antigua tradición en el ámbito de la salud.
Uso: evaluar y diseñar estrategias de prevención, guía de gestión de los pacientes que ya han desarrollado la enfermedad.
CLASSIFICACIÓ DELS ESTUDI EPIDEMIOLÒGICS Clasificación de diseños Estudios descriptivos VENTAJAS INCONVENIENTES Tiempo para su realización    Costosos económicamente No són válidos para evaluar relaciones causales.
No són útiles para determinar características poco frecuentes.
La “no respuesta”, las pérdidas de sujetos participantes, introduce un sesgo.
ESTUDIOS ECOLÓGICOS      Son estudios de base poblacional, toman el grupo, y no el individuo, como la unidad de análisis.
La unidad de análisis corresponde a la población o comunidades geográficamente bien delimitadas.
Se hacen a partir de datos secundarios: en los estudios ecológicos se observa la asociación entre una exposición y un resultado a nivel de grupo.
Un grupo puede ser desde un hogar, una escuela, un hospital, hasta una nación.
Para medir un resultado en el grupo se recurren a medidas de resumen: –incidencia, tasas de mortalidad, –prevalencia.
–Estas medidas deben standarizarse por edad y sexo.
ESTUDIOS TRANSVERSALES VENTAJAS     Fáciles de ejecutar Útiles para aquellas patologías que sean frecuentes en la población (enfermedades crónicas) Rápidos y económicos Generan Hipótesis INCONVENIENTES      No secuencia temporal.
No són útiles para enfermedades raras.
No permiten calcular ni incidencia ni riesgo relativo.
Sesgo de no respuesta en cuestionarios Sesgo de supervivencia ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES VENTAJAS      Son económicos Útiles en enfermedades poco frecuentes Útiles en enfermedades de larga latencia Evalúan múltiples factores de riesgo Su duración es relativamente corta INCONVENIENTES     No se puede estudiar más de una enfermedad Susceptibles a sesgos Secuencia temporal no siempre facil de establecer (exposición-enfermedad) No permite calcular la incidencia de la enfermedad COHORTES VENTAJAS   Estiman incidencia Mejora la posibilidad de sesgos en la medición de la exposición.
INCONVENIENTES       ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS Diseños estudios enfermeros: Coste elevado Dificultad en la ejecución No són útiles en enfermedades raras Requieren generalmente un tamaño muestral elevado El paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos Posibilidad de pérdida en el seguimiento OBSERVACIONALES:    Describe estado de salud.
Intenta hallar correlaciones entre características tales como la dieta, el sedentarismo..
Débiles desde en el poder explicativo.
EXPERIMENTALES:  Diseño más potente en relación a la evidencia científica.
Diseños experimentales vs observacionales: OBSERVACIONAL     Describe un número de variables.
Orientan la relación entre les variables.
Estudios OBS. de intervenciones no ofrecen respuestas definitivas pero generan nuevas cuestiones de estudio.
Menor evidencia para establecer relaciones de causa efecto.
EXPERIMENTAL  Manipula algún aspecto de la realidad estudiada o observada.
 Diseño más potente en relación a la evidencia científica.
 La finalidad es aceptar o rechazar una hipótesis.
ENSAYOS CLÍNICOS VENTAJAS    INCONVENIENTES Mayor control en el diseño Menos posibilidad de sesgos debido a la asignación aleatoria de los grupos Repetibles y comparables con otras experiencias.
Factores determinan la elección de un diseño     Objetivos de la investigación.
Características del problema de salud-enfermedad.
Características de la exposición.
Tiempo y recursos disponibles  Aspectos éticos    Coste elevado Limitaciones de tipo ético y responsabilidad en la manipulación de la exposición.
Dificultades en la generalización debido a la selección y o a la propia rigidez de la intervención Teoria 4. Etapas del proceso de investigación. Tipos de mostreo Muestreo probabilístico ALEATORIO SIMPLE  todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos SISTEMÁTICO    Se añade una constante que permite elegir a los individuos.
se hace sistemáticamente eligiendo a uno de cada cierto número de sujetos.
«fracción de muestreo» (k): se calcula dividiendo el total de la población por la muestra necesaria ESTRATIFICADO  Subgrupos o estratos bien definidos. Las personas de un mismo estrato son más similares entre sí que con el otro estrato.
CONGLOMERADOS    también llamado por racimos.
Se denomina en «etapas múltiples o multietápico».
Uso: -se desea estudiar una población grande y dispersa, -no se dispone de ningún listado para poder aplicar las técnicas anteriores.
-En lugar de seleccionar sujetos, se empieza por seleccionar subgrupos o «conglomerados» a los que se da el nombre de «unidades de primera etapa» o «unidades primarias -Los conglomerados ya están agrupados así de forma natural (hospitales, escuelas, etc.).
-Segunda etapa: aleatoriamente se seleccionan las «unidades de segunda etapa» o «unidades secundarias», a partir de las unidades primarias.
- Así, sucesivamente, se van eligiendo hasta llegar a las unidades de análisis, que serán los individuos que compongan la muestra de estudio.
MUESTREO POLIETÁPICO         Ej: Municipios de Castilla-La Mancha son conglomerados heterogéneos.
Hacer “estratos de conglomerados” por tamaño de la población.
Seleccionar aleatoriamente, dentro de cada estrato un municipios (muestreo estratificado por conglomerados).
Dentro de cada municipio, las manzanas son conglomerados Distribuir las manzanas de cada municipio en estratos s/renta.
Hacer muestreo aleatorio de manzanas en cada estrato En cada manzana hacer un muestreo sistemático de casas.
En cada casa hacer un muestreo aleatorio simple residentes.
Muestreo no probabilístico DE CONVENIENCIA  Población accesible.
INTENCIONAL  se buscan a propósito y se escogen como muestra personas de un grupo pre-especificado. Ex: casos extremos, casos críticos… BOLA DE NIEVE  En redes humanas para reunir una muestra de personas de difícil identificación.
CONSECUTIVO (ACCIDENTAL)  La selección de los sujetos de estudio se hace en función de su presencia o no en un lugar y un momento determinados.
Fase metodológica: población y muestra.
 Caracterizar la población estableciendo criterios de selección y tamaño muestral.
 La población es el conjunto de individuos, (elementos, grupos) que tienen en común alguna característica o características observables o medibles y sobre los que desea estudiar un determinado fenómeno. Esta es la población diana, es la población sobre la que deseamos aplicar las conclusiones.
 La muestra es un subconjunto de esta población, que está accesible al investigador y es la población a la que legítimamente podemos aplicar las conclusiones del estudio. Es de suma importancia que la muestra represente fielmente las características de la población diana.
 Los objetos de los que uno toma medidas para generar datos son los sujetos del estudio: pueden ser individuos, familias, países, ciudades, empresas, instituciones...
 La población: conjunto de sujetos sobre el que el estudio quiere saber algo.
 Una muestra: es un subconjunto de la población sobre el que el estudio toma dato.
 Condiciones para que las muestras sean “representativas” Fase metodológica: población y muestra.
¿POR QUÉ ESTUDIAR MUESTRAS Y NO POBLACIONES?     Razones económicas Tiempo: la variable cambiaría (ejemplo: paro) El estudio altera el objeto (investigaciones sanitarias o industriales, biológicas...) En todos esos casos: muestra Tipos de muestras o o o o Preocupación principal al hacer una muestra: que sea “representativa” de la población Que sea una “buena” muestra, que se “parezca” a la población Los resultados serán “sensatos” (los parámetros se parecerán a los estadísticos) Si seguimos ciertas reglas: podremos calcular matemáticamente, a partir del estadístico, el valor aproximado del parámetro Tamaño muestral o o o o o Cantidad de sujetos que se estudiaran.
Debe garantizar la representatividad Condicionado por los objetivos del estudio.
Directamente proporcional a: -Nivel confianza –Variabilidad del fenómeno de estudio Inversamente proporcional a: –Error que el investigador esté dispuesto a aceptar CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR UNA PROPORCIÓN: Con un nivel de confianza del 95% (a= 0,05; Za= 1,96), un error máximo admitido del 8% (la amplitud del IC será 16) y un valor de prevalencia conocido por la bibliografía del 20%, el tamaño de la muestra necesario será de 96 mujeres: INSTRUMENTOS o métodos de RECOGIDA de Información.
Procedimiento para construir un instrumento de medición o o o o o o o o Listar variables Revisar su definición conceptual y comprender su significado.
Operacionalizar las variables Elegir los instrumentos de medición para cada variable.
Indicar el nivel de medición de cada ítem y/o de las variables Indicar la manera como se codificarán los datos.
Aplicar una prueba piloto de los instrumentos de medición.
Modificar, ajustar y mejorar el instrumento.
Instrumentos de recogida de información o o Una buena recogida de datos es fundamental.
Recoger información sobre todas las variables de interés: –Sociodemográficas.
–Aplicabilidad del protocolo –Criterios de evaluación..
ESCALAS DE MEDIDA:     NOMINAL: consta de dos o más categorías excluyentes. Ej: sano vs enfermo.
ORDINAL: categorías ordenadas per rango. Ordenación en escala. Si se utilizan números para identificar las categorías, los números indican la posición de cada categoría en la serie. Ej: etapas de desarrollo DE INTERVALO: no existe un 0 real o racional. Ej: la mayoría de pruebas psicológicas, temperatura de una persona.
DE RAZÓN: Tienen cero absoluto. Aportan datos sobre: el orden de los objetos, la distancia entre los atributos y la magnitud absoluta del atributo.
CUESTIONARIO:    Proceso estructurado de recogida de información a través de una serie determinada de preguntas.
Estructurado = todos los participantes se les hace las mismas preguntas enel mismo orden.
Tipos: Autoadministrado, Por entrevista.
AUTOADMINISTRADO:   Ventajas: bajo coste, mayor posibilidad de encuestar, elimina sesgo encuestador, más comodidad para contestar (por parte del encuestado), mayor estandarización del material a presentar.
Desventajas: mínimo de lectura, preguntas han de ser simples y cerradas, incapacidad de clarificar aquello que no se entienda, si por correo = alto nivel de no respuesta, ausencia de seguridad de quién lo responde.
POR ENTREVISTA:   Ventajas: disminuye el número de no respuesta, mayor control sobre la secuencia de las preguntas, permite clarificar las preguntas, preguntas más complejas.
Desventajas: alto coste económico, más tiempo para realizarse, posible sesgos de los entrevistadores.
Teoria 5. Lectura crítica de la evidència científica (EBE) EBE Las etapas que componen la práctica basada en la evidencia son:    La formulación de preguntas susceptibles de ser respondidas.
Búsqueda bibliográfica exhaustiva.
Lectura crítica de los documentos obtenidos; aplicación de la intervención más adecuada, y evaluación de la intervención Lectura crítica Características: o o o Se verifican la validez y la aplicabilidad de los resultados publicados con el fin de poder incorporarlos al cuidado de nuestros pacientes.
Permite discriminar los artículos según los puntos fuertes y débiles de la metodología utilizada, Finalidad: ayudar a los profesionales a tomar decisiones adecuadas a una situación clínica o de gestión concreta Fases PRIMERA FASE    En la primera fase se realizará la primera selección de los artículos localizados previamente.
En esta selección se evalúan algunos parámetros que nos permitan eliminar algunos de los artículos, y así focalizar nuestro análisis en aquellos que pasen a la segunda fase.
Los aspectos que deberemos tener en cuenta para seleccionar los artículos de interés son: el título, los autores, el resumen y los resultados.
SEGUNDA FASE  En la segunda fase se analizará la capacidad del artículo para contestar al problema que nos planteamos.
TERCERA FASE  En la tercera fase, los artículos que hayan pasado las dos fases anteriores se analizan de manera más profunda, focalizando la evaluación sobre el material y la metodología utilizados. Mediante ciertas preguntas podremos descubrir si el artículo se estructura de forma adecuada y no quedan elementos de la investigación sin la contestación, aclaración y resolución adecuadas. Validez interna y externa.
Errores o o Siempre se debe perseguir que el estudio sea preciso y válido.
La meta fundamental que todo estudio es la agudeza en la medición. Todo lo que amenace esta correcta medición debe ser identificado y corregido. Los elementos que amenazan estas mediciones son: El Error Aleatorio y el Error Sistemático.
ERROR ALEATORIO:    La carencia de error aleatorio se conoce como precisión y se corresponde con la reducción del error debido al azar.
Para reducir este error el elemento más importante es incrementar el tamaño de la muestra y con ello aumentamos la precisión.
La precisión también se puede mejorar modificando el diseño del estudio ERROR SISTEMÁTICO:    La carencia del error sistemático se conoce como validez.
Esta validez tiene dos componentes: La validez interna, que es la validez de las inferencias a los sujetos reales del estudio y la validez externa o generalización en tanto se aplica a individuos que están fuera de la población del estudio.
La validez interna es por tanto un prerrequisito para que pueda darse la externa.
Validez interna o o o Amenazada por varios tipos de sesgos.
Los sesgos son errores sistemáticos en un estudio que producen una estimación incorrecta de asociación entre las variables principales.
¿Podrían los resultados deberse a algo que los autores no han tenido en consideración?, como por ejemplo: –Los grupos del estudio no son comparables debido a como fueron seleccionados los pacientes (sesgos en la selección).
–Los grupos de pacientes del estudio no son comparables debido a como se obtuvieron los datos (sesgos en la información).
–Los autores no han recogido información (o la han obtenido pero no la han utilizado) sobre un factor que se relaciona a la vez las variables (factor de confusión).
VALIDEZ INTERNA-SESGO SELECCIÓN  Este sesgo hace referencia a cualquier error que se deriva del proceso de identificación de la población a estudiar. La distorsión resulta de la forma en que los sujetos han sido seleccionados. Estos sesgos se pueden cometer: –Al seleccionar el grupo control.
–Por pérdidas en el seguimiento.
–Por la presencia de una supervivencia selectiva.
VALIDEZ INTERNA-SESGO INFORMACIÓN U OBSERVACIÓN.
   Este sesgo incluye cualquier error sistemático en la medida de información sobre las variables a estudiar o los resultados.
Los sesgos de observación o información se derivan de las diferencias sistemáticas en las que los datos sobre las variables o resultado final, se obtienen de los diferentes grupos.
Las fuentes de sesgo de información más frecuentes son: –Instrumento de medida no adecuado.
–Omisiones.
–Imprecisiones en la información.
–Errores en la clasificación.
–Errores introducidos por los cuestionarios o las encuestadoras.
Validez externa.
   Se plantea cuando el artículo pasa los filtros de la validez interna.
Def: relevancia de los resultados, qué resultados se han obtenido y con qué precisión se han estimado para evaluar la importancia clínica.
Utilidad práctica de los resultados a otras poblaciones.
Teoría 6. Diseños derivados del manejo de la evidencia Metaanálisis y revisiones sistemáticas.
o o o Progresivo incremento en el número de publicaciones científicas ha planteado desde hace ya algún tiempo la necesidad de realizar revisiones de la literatura médica en un intento de sintetizar los resultados alcanzados en relación a un tema determinado.
Así, se suele hablar de revisión sistemática para referirse al proceso de identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios del mismo tipo y con un objetivo común.
Metaanálisis nos referiremos habitualmente al conjunto de técnicas estadísticas mediante las cuales se combinan los resultados de estos estudios para obtener parámetros de medida globales.
Limitaciones del Metaanálisis y Revisiones Sistemáticas.
 Sesgo de publicación: muchos trabajos científicos con resultados “negativos” (aquellos que no hallan diferencias significativas o con resultados en contra de la hipótesis de estudio o de lo habitualmente establecido) nunca llegan a publicarse, tardan más en hacerlo o son menos citados en otras publicaciones.
 Sesgo de selección : principal crítica del metaanálisis. Es importante definir con claridad los criterios de inclusión y exclusión de los estudios en la revisión, y que estos sean lo más objetivos posible.
REVISIÓN SISTEMÀTICA  La revisión sistemática se ha convertido en un diseño de investigación en sí misma en el que las unidades de estudio, en lugar de pacientes o unidades administrativas, son los trabajos originales que se revisan.
ETAPAS EN UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.
          Establecimiento de la pregunta a responder y razones .
Cuantificación de los efectos.
Localización de los estudios de investigación.
Criterios de inclusión/exclusión de los estudios.
Búsqueda de información y datos relevantes de cada estudio.
Evaluación de la calidad de los estudios incluidos.
Análisis de la heterogeneidad de los estudios.
Combinación de resultados.
Identificación del sesgo de publicación.
Análisis de sensibilidad Niveles de evidencia NIVELES DE CALIDAD DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA I.1.- Evidencia obtenida de un metaanálisis de ensayos aleatorizados y controlados.
I.2.- Evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo aleatorizado y controlado diseñado de forma apropiada.
II-1. Evidencia obtenida a partir de ensayos controlados no aleatorizados y bien diseñados.
II-2. Evidencia obtenida a partir de estudios cohorte o caso-control bien diseñados, realizados preferentemente en más de un centro o por un grupos de investigación.
II-3. Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo con o sin intervención.
III. Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos o informes de comités de expertos.
Teoría 7. Introducció recerca qualitativa •LA INVESTIGACIÓ DE LA REALITAT ES UNA ACTIVITAT SISTEMÀTICA I PLANIFICADA. PROPÒSIT: GENERAR CONEIXEMENT QUE PERMETI PRENDRE DECISIONS PER MILLORAR O TRANSFORMAR LA REALITAT.
Recerca quantitativa FINALITAT: CERCA DE L'EXPLICACIÓ CAUSAL D’UN FET AMB RESULTATS VÀLIDS ESTADÍSTICAMENT PER A UN UNIVERS.
ÚS DE TÈCNIQUES QUE PERMETEN LA MEDICIÓ DE LES DIMENSIONS D’UN FENÒMEN I ESTABLIMENT DE RELACIONS CAUSALS.
Recerca qualitativa FINALITAT: PENETRAR DETALLADAMENT EN LA COMPLEXITAT DEL FET SOCIAL A INVESTIGAR I TREBALLAR AMB POCS CASOS PER A APROFUNDIR EN EL SIGNIFICAT DE L’OBJECTE D’ESTUDI.
COMPRENDRE LA REALITAT A TRAVÉS DE MÈTODES I TÈCNIQUES QUE PRODUEIXEN DADES NARRATIVES.
Principis fonamentals de la recerca qualitativa.
      Existència de múltiples realitats.
Cerca de significats.
Aproximació holística a l’objecte d'estudi.
Utilització d‘un procés inductiu.
Estudi dels subjectes en el seu context natural.
Reconeixement de l’investigador com a part del procés.
Fonaments teòrics de la recerca qualitativa FUNDAMENTS TEÓRICS ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO ETNOGRAFÍA FENOMENOLOGÍA ETNOMETODOLOGÍA HEURÍSTICA ITERACCIONISMO SIMBÓLICO PSICOLOGÍA ECOLÓGICA TEORÍA DEL CAOS HERMENÉUTICA TEORÍADE SISTEMAS ORIENTATIVO DISCIPLINA ANTROPOLOGÍA, TEOLOGÍA FILOSOFÍA SOCIOLOGÍA, LINGÜÍSTICA PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA SOCIAL ECOLOGÍA Y PSICOLOGÍA FÍSICA TEÓRICA, CIENCIAS NATURALES TEOLOGÍA, FILOSOFÍA, CRÍTICA LITERARIA MULTIDISCIPLINARIO ECONOMÍA POLÍTICA DIFERÈNCIES ENTRE MÈTODES QUANTITATIUS I QUALITATIUS CARACTERÍSTICA FOCO INVESTIGACIÓN CUALITATIVA QUÉ EXISTE Y POR QUÉ, INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA EXTENSIÓN, RELACIONES CAUSALES OPINIONES PERCECPCIONES DISEÑO FLEXIBLE, ABIERTO Y CIRCULAR PREESTABLECIDO, LINEAL Y CERRADO RECOGIDA DE INFORMACIÓN INTENSIVA EXTENSIVA DISEÑO MUESTRAL INTERNACIONAL ESTADÍSTICO TÉCNICAS ENTREVISTA, OBSERVACIÓN, ENCUESTAS, MEDICIONES ANÁLISIS DOCUMENTAL DATOS NARRATIVOS NUMÉRICOS ANÁLISIS INDUCTIVO, GENERACIÓN DE TEORÍAS DEDUCTIVO, ESTADÍSTICO, PROBAR TEORÍAS INTERACCIÓN FLEXIBLE FORMAL, CONTROLADA INVESTIGADOR SE RECONOCE PARTE DEL PROCESO TRATA DE MANTENER OBJETIVIDAD CARACTERÍSTIQUES RECERCA QUALITATIVA.
 Reflexiva: l’investigador/a està obert/ a: –Informants i grups d’estudi.
–Diferents situacions.
–Diferents mètodes i instruments.
    Es flexible, oberta i canviant.
Circular.
Respecta les regles de la comunicació.
Fa explícit el procés de la recerca.
OBJECTIUS RECERCA QUALITATIVA EN CIÈNCIES DE LA SALUT      Explorar aspectes que es donen per sabuts.
Entendre les conductes i desenvolupar explicacions.
Determinar el punt de vista dels usuaris sobre la qualitat i adequació dels serveis.
Analitzar canvis en la cultura sanitària i manera de gestionar els serveis.
Avaluar polítiques de salut complexes.
DIsseny i fases de la cerca qualitativa FASES DE LA RECERCA QUALITATIVA.
o o o o o o o 1.- Problema a investigar.
2.- Contextualització i aproximació a l’objecte d’estudi.
3.- Elaboració del disseny.
4- Desenvolupament treball camp.
5.- Reformulació de la recerca: disseny emergent.
6.- Resultats i conclusions.
7.- Difusió resultats.
FASES INICIALS:DEFINICIÓ PROBLEMA, PREGUNTES I OBJECTIUS DE LA RECERCA.
o o o o 1.Definir objecte d’estudi, problema i preguntes de la recerca.
2.Analitzar la rellevància del problema i justificació de l’estudi.
3.Plantejar la perspectiva teòric -metodològica.
4.Formulació objectius de la recerca.
Elaboració disseny TIPUS DE ESTUDIS: TIPO DE ESTUDIO EXPLORATORIO PROPÓSITO DEL ESTUDIO -INVESTIGAR UN FENÓMENO POCO CONOCIDO -IDENTIFICAR-DESCUBRIR ASPECTOS IMPORTANTES DE UN FENÓMENO -GENERAR HIPÓTESIS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES.
PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN ¿QUÉ PASA EN A? -¿CUÁLES SON LOS TEMAS, PATRONES Y CATEGORÍAS EMERGENTES? -¿CUÁLES SON LAS RELACIONES EMERGENTES ENTRE ESTAS? DESCRIPTIVO DOCUMENTAR EL FENÓMENO OBJETO DE ESTADIO ¿CÓMO SUCEDE EN A? -¿CUÁLES SON LOS EVENTOS, COMPORTAMIENTOS, CREENCIAS, ACTITUDES, PROCESOS Y ESTRUCTURAS MÁS SOBRESALIENTES QUE OCURREN EN ESTE FENÓMENO? INTERPRETATIVO-EXPLICATIVO -EXPLICAR LAS CAUSAS QUE CONFORMAN EL ¿QUÉ SIGNIFICA A? -QUÉ EVENTOS, CREENCIAS, ACTITUDES Y POLÍTICAS CONFORMAN ESTE FENÓMENO? FENÓMENO -IDENTIFICAR CÓMO INTERACTÚAN ESTAS CAUSAS PARA PRODUCIR ESTE FENÓMENO PREDICTIVO -PREDECIR CÓMO PUEDEN EVOLUCIONAR LOS PROCESOS SOCIALES.
-IDENTIFICAR CASUALIDADES, Y CONDICIONES PREDICTIVAS DE LA EVOLUCIÓN -¿QUÉ SUCEDERÁ EN B SI MODIFICO A’ -¿QUÉ OCURRIRÁ EN UN FUTURO COMO RESULTADO DE ESTE FENÓMENO? -¿QUIÉN SE VERÁ AFECTADO? -¿EN QUÉ SENTIDO? MOSTRA: o o o o Característiques mostreig: –Intencional i raonat.
–Representativitat del discurs i significats.
–Acumulatiu i seqüencial –Flexible i reflexiu.
Tamany: la mostra és suficient quan la informació ha arribat a la saturació.
Pertinença: aporta informació rica i complerta (convenient: selecció i tipus informants.) Tipus de mostreig –TEÒRIC: es realitza seguint esquema conceptual.
–Pragmàtic (OPINATIC): es realitza segons criteris pragmàtics: facilitat i factibilitat dels contactes, l'accessibilitat…) METODES QUANTITATIUS o –EXTENSIVA o –MOSTRES ESTADÍSTIQUES.
o –ENQUESTES MEDICIONS o –DEDUCTIU o –FORMAL METODES QUALITATIUS.
o –INTENSIVA.
o –INTENCIONAL I RAONADA.
o –ENTREVISTES, OBSERV.
o –INDUCTIU o –FLEXIBLE Teoría 8. Ética en el contexto de la investigación Principios de la ética de la investigación o o o Existen tres principios fundamentales de la ética de la investigación.
Se ha de detectar y considerar las poblaciones vulnerables cuando se incluyen seres humanos en los estudios de investigación.
3 principios básicos, regulan la investigación: –Respeto por las personas –Beneficencia –Justicia o Se consideran principios universales porque trascienden los límites geográficos, culturales, económicos, legales y políticos El respeto por las personas   Se expresa en el proceso de consentimiento informado (CI).
El consentimiento informado ha sido diseñado para darle a la persona la capacidad de decidir voluntariamente y con información adecuada si va a participar o no en una investigación El principio de beneficencia   La beneficencia también se conoce como principio de no maleficencia.
La protección del participante es la principal responsabilidad del investigador. Proteger al participante es más importante que –la búsqueda de nuevo conocimiento –el beneficio científico que se obtendrá con la investigación –el interés personal o profesional en la investigación.
El principio de justicia    La obligación del investigador es distribuir por igual los riesgos y beneficios de la participación en el estudio de investigación.
El reclutamiento y la selección de los participantes debe hacerse de manera equitativa.
El principio de justicia prohíbe poner a un grupo de personas en situación de riesgo para beneficiar únicamente a otro.
Evolución de la ética de la investigación o o En las últimas décadas se han elaborado pautas, códigos y reglamentos para guiar la realización de la investigación con seres humanos.
Origen de estas pautas: –respuesta a errores éticos.
–prestar mejores servicios al cambiante mundo de la investigación –Otras han evolucionado como intento de responder a nuevos problemas y desafíos creados por el cambiante ambiente de la investigación.
Contexto de los errores éticos: •Experimentos poco o nada éticos: 1.Experimentos nazis en la segunda guerra mundial: resistencia del cuerpo humano al frío, a grandes altitudes, efectos de la malaria, efectos del gas mostaza, quemaduras por aplicación de fósforo, castración y esterilización… 2.Experimentos en Estados Unidos durante la guerra y años posteriores: Antídotos contra la malaria en prisioneros y pacientes psicóticos; experimentos de vacunación contra la gripe en enfermos mentales… 3.En Manchuria, Japón experimentó bárbaramente con prisioneros chinos en la segunda guerra mundial. Se probó la resistencia humana a: botulismo, ántrax, brucelosis, cólera, disentería, fiebre hemorrágica, sífilis, rayos x entre otras.
4.Empleo de la Talidomida (1958). Se usó antes de haber investigado en seres humanos. Se usó como sedante y antídoto para nauseas en las primeras semanas de embarazo. Causó deformidades en 8000 niños Prácticas no éticas o o o o o o o o No tratar a enfermos para controlar el desarrollo normal de su padecimiento al margen de tratamientos posibles.
Utilizar a personas con capacidad disminuida que no presenten problemas de rechazar las practicas, o de reaccionar contra ellas.
Aprovecharse de personas discriminadas socialmente para investigar No informar a las personas de las características y riesgos del experimento al que se van a someter.
Hacer por parte del investigador una valoración personal y subjetiva de la relación entre beneficios y riesgos para decidir la conveniencia del ensayo.
Realizar ensayos arriesgados sin ningún fin terapéutico respecto de la persona que se somete al ensayo, o aún con fin terapéutico hacerlo sin su consentimiento.
Engañar al sujeto.
Tratar a personas como medios.
Teoría 9. Lectura crítica de la evidencia científica. EBE.
EBE Las etapas que componen la práctica basada en la evidencia son:    La formulación de preguntas susceptibles de ser respondidas.
Búsqueda bibliográfica exhaustiva.
Lectura crítica de los documentos obtenidos; aplicación de la intervención más adecuada, y evaluación de la intervención LECTURA CRÍTICA Características Se verifican la validez y la aplicabilidad de los resultados publicados con el fin de poder incorporarlos al cuidado de nuestros pacientes.
  Permite discriminar los artículos según los puntos fuertes y débiles de la metodología utilizada, Finalidad: ayudar a los profesionales a tomar decisiones adecuadas a una situación clínica o de gestión concreta Fases -En la primera fase se realizará la primera selección de los artículos localizados previamente.
  En esta selección se evalúan algunos parámetros que nos permitan eliminar algunos de los artículos, y así focalizar nuestro análisis en aquellos que pasen a la segunda fase.
Los aspectos que deberemos tener en cuenta para seleccionar los artículos de interés son: el título, los autores, el resumen y los resultados.
-En la segunda fase se analizará la capacidad del artículo para contestar al problema que nos planteamos.
-En la tercera fase, los artículos que hayan pasado las dos fases anteriores se analizan de manera más profunda, focalizando la evaluación sobre el material y la metodología utilizados. Mediante ciertas preguntas podremos descubrir si el artículo se estructura de forma adecuada y no quedan elementos de la investigación sin la contestación, aclaración y resolución adecuadas.
Validez interna y externa.
CASpe   Parrillas sencillas de preguntas para hacer más accesible la lectura crítica de diferentes tipos de estudios.
Estas preguntas se centran primordialmente en la evaluación de la validez interna del estudio, la relevancia, de los resultados y la utilidad práctica ya que no sólo debemos valorar la proximidad a la verdad de los resultados del estudio sino también su importancia clínica y su factibilidad.
Error Siempre se debe perseguir que el estudio sea preciso y válido.
 La meta fundamental que todo estudio es la agudeza en la medición. Todo lo que amenace esta correcta medición debe ser identificado y corregido. Los elementos que amenazan estas mediciones son: El Error Aleatorio y el Error Sistemático ERROR ALEATORIO La carencia de error aleatorio se conoce como precisión y se corresponde con la reducción del error debido al azar.
  Para reducir este error el elemento más importante es incrementar el tamaño de la muestra y con ello aumentamos la precisión.
La precisión también se puede mejorar modificando el diseño del estudio ERROR SISTEMÁTICO La carencia del error sistemático se conoce como validez.
  Esta validez tiene dos componentes: La validez interna, que es la validez de las inferencias a los sujetos reales del estudio y la validez externa o generalización en tanto se aplica a individuos que están fuera de la población del estudio.
La validez interna es por tanto un prerrequisito para que pueda darse la externa.
Validez interna: Amenazada por varios tipos de sesgos.
  Los sesgos son errores sistemáticos en un estudio que producen una estimación incorrecta de asociación entre las variables principales.
¿Podrían los resultados deberse a algo que los autores no han tenido en consideración?, como por ejemplo: -Los grupos del estudio no son comparables debido a como fueron seleccionados los pacientes (sesgos en la selección).
-Los grupos de pacientes del estudio no son comparables debido a como se obtuvieron los datos (sesgos en la información).
-Los autores no han recogido información (o la han obtenido pero no la han utilizado) sobre un factor que se relaciona a la vez las variables (factor de confusión).
Validez interna- sesgo de selección Este sesgo hace referencia a cualquier error que se deriva del proceso de identificación de la población a estudiar. La distorsión resulta de la forma en que los sujetos han sido seleccionados. Estos sesgos se pueden cometer: -Al seleccionar el grupo control.
-Por pérdidas en el seguimiento.
-Por la presencia de una supervivencia selectiva.
Validez interna- sesgo de informació u observación Este sesgo incluye cualquier error sistemático en la medida de información sobre las variables a estudiar o los resultados.
  Los sesgos de observación o información se derivan de las diferencias sistemáticas en las que los datos sobre las variables o resultado final, se obtienen de los diferentes grupos.
Las fuentes de sesgo de información más frecuentes son: –Instrumento de medida no adecuado.
–Omisiones.
–Imprecisiones en la información.
–Errores en la clasificación.
–Errores introducidos por los cuestionarios o las encuestadoras.
Validez externa Se plantea cuando el artículo pasa los filtros de la validez interna.
  Def: relevancia de los resultados, qué resultados se han obtenido y con qué precisión se han estimado para evaluar la importancia clínica.
Utilidad práctica de los resultados a otras poblaciones.
...