Lliçó 13. Els drets de la personalitat (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Derecho + Criminología - 1º curso
Asignatura Dret de la persona
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 15/12/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Dret de la persona 13. Drets de la personalitat Lliçó 13. Drets de la persónalitat. Els drets de la persónalitat Drets de la personalitat: CE Els drets de la persona són la base del dret civil, tot i que per la seva importància, molts han adquirit la qualificació de DRETS FONAMENTALS (art. 14-29 CE).
 Dret a la vida (art. 15).
 Dret a la integritat física i psíquica.
 Dret a la llibertat (art. 17).
 Dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge (art. 18).
 Dret a la llibertat d’expressió – informació (art. 20).
 Dret a la protecció de dades personals.
 Dret al nom (aquesta matèria es regula en el Codi Civil).
Drets de l’esfera moral (art. 18.1 CE) 1) Dret a l’honor: entès com la fama, el prestigi o el bon nom; i també com l’estimació per part de la persona de la seva pròpia dignitat.
2) Dret a la intimitat: dret a crear una esfera secreta o reservada, que ha de ser protegida de les intromissions alienes.
3) Dret a la pròpia imatge: poder decidir, compartir o impedir, la reproducció de la imatge de la nostra persona per qualsevol mitjà.
LO 1/1982, de 25 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge (LOPDH)  Art. 1.3 característiques: o Irrenunciables: és nul·la la seva renúncia global al dret, així com a la seva protecció.
o Inalienables: impossibilitat de transmissió.
o Imprescriptibles: no hi ha prescripció extintiva del dret (però sí de les accions dirigides a reclamar contra intromissions il·legítimes).
Art. 2 LOPDH: delimitació de la protecció d’aquests drets 1) Per les lleis i els usos socials, atenent a l’àmbit que cada persona mantingui reservat aquest o per la seva família.
2) No hi haurà intromissió il·legítima quan expressament estigui autoritzat per llei, o qual el titular del dret hagi donat el seu consentiment exprés.
1 Dret de la persona 13. Drets de la personalitat Intromissions autoritzades     Art. 2.2 LOPDH: No s’apreciarà l’existència d’intromissió il·legítima quan el titular del dret hagi atorgat el seu consentiment (finalitat – justificar la intromissió o formar part d’un negoci jurídic “venda d’exclusives”).
Exprés: No admissible el consentiment tàcit, però no és necessari que sigui escrit.
Pot ser previ o atorgat amb posterioritat.
No té caràcter personalíssim.
Art. 3 LOPDH: consentiment dels menors i incapaços 1) Atorgat per ells mateixos, si ho permeten les seves condicions de maduresa.
2) En cas contrari, consentiment per escrit del representant legal, amb obligació de posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal. Si dins el termini de 8 dies el Ministeri Fiscal s’hi oposa, el jutge haurà de resoldre.
Titularitat dels drets (caràcter personalíssim): Art. 4 LOPDH: supòsits de protecció post mortem 1) Quan el titular mor sense poder exercitar accions de protecció contra intromissions produïdes en vida.
2) Supòsit d’accions de protecció ja iniciades i mort el seu titular.
3) Supòsit en què la lesió o intromissió es produeix quan la persona ha mort.
Art. 4 LOPDH: legitimació en supòsits de protecció post mortem 1) Les persones designades en testament (possibilitat de persones jurídiques).
2) Cònjuge, ascendents, descendents o germans de la persona afectada.
3) Ministeri Fiscal – d’ofici o a instància de part – Sempre que no hagin transcorregut més de 80 anys de la mort de l’afectat.
Capítol II. La protecció civil de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge  Art. 7 LOPDH: Enumeració de supòsits d’intromissions il·legítimes.
 Art. 8 LOPDH: No es consideraran intromissions il·legítimes les accions autoritzades, ni aquelles en les que predomini un interès històric, científic o cultural rellevant.
2 Dret de la persona 13. Drets de la personalitat  Art. 8.2 LOPDH: Supòsits de no vulneració del dret a la pròpia imatge.
Tutela judicial (art. 9 LOPDH)     Comporta l’adopció de mesures per cessar la intromissió il·legítima i restablir al perjudicat en el ple exercici dels seus drets.
Via processal ordinària.
Mitjançant un procediment preferent i sumari (art. 53.2 CE).
Recurs d’empara davant TC.
Tutela civil dels drets a l’honor, intimitat personal i familiar i la pròpia imatge 1) Accions de cessació: La finalitat és obtenir un pronunciament judicial pel que es condemni a posar fi a la situació d’intromissió.
2) Tutela cautelar: Mesures d’assegurament, adaptades amb caràcter previ o coetani a la demanda, que són efectives durant la tramitació del procediment judicial.
3) Restabliment del ple gaudiment dels drets: Decisions complementàries a la condemna principal.
4) Accions indemnitzatòries: Rescabalament dels danys i perjudicis soferts (s’estén al dany moral).
Caducitat de les accions de protecció  Art. 9.5 LOPDH: Les accions de protecció davant les intromissions il·legítimes caducaran transcorreguts 4 anys des que la legitimitat va poder exercitar-les.
o 4 anys a partir que el perjudicat té coneixement de l’existència de la lesió.
Art. 20 CE   Reconeix el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions, i el dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà.
Aquests drets tenen els seus límits en l’art. 20.4 CE: dret a l’honor, intimitat, pròpia imatge, protecció de la joventut i de la infància.
Dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge i llibertat d’expressió i informació D’acord amb l’art. 20.4 CE – absoluta prevalença d’aquests drets davant la llibertat d’expressió i informació.
3 Dret de la persona 13. Drets de la personalitat TC: s’imposa sempre una ponderació dels drets en conflicte, atorgant prevalença a un o altre segons les circumstàncies del cas:  Preval el dret a informar quan és d’interès i rellevància pública.
 Condició de veracitat (que hagi estat contrastat), no mereixen protecció els mers rumors o insinuacions.
Dret de rectificació  LO 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació: o Art. 1: Tota persona, natural o jurídica, té dret a rectificar la informació difosa, per qualsevol mitjà de comunicació social, de fets que l’al·ludeixin que consideri inexactes i la divulgació dels quals pugui causar-li perjudicis.
Legitimació: perjudicat, el seu representant legal, els seus hereus o els representants d’aquests.
El dret al nom    Individualitzat a les persones. Atribut de la personalitat.
Denota la filiació (art. 109 CC – determina els cognoms).
Identifica a les persones d’acord amb l’interès de l’Estat d’identificar i distingir els individus.
Característiques del nom     Inalienable (excepte autorització com a nom comercial).
Imprescriptible: no s’adquireix un nom pel seu ús prolongat, ni es perd pel desús.
Irrenunciable: manca de poder de disposició.
Immutable (art. 109 CC).
Determinació del nom   Principi de llibertat en la determinació del nom.
Limitacions (d’interpretació restrictiva) art. 51 LRC: o No més de dos noms simples o un nom compost.
o No els contraris a la dignitat de la persona ni els que facin confusa la seva identificació.
o No un nom igual al d’un germà amb els mateixos cognoms (excepte que hagi mort).
Determinació del nom (art. 50 LRC)  L’encarregat del Registre Civil imposarà un nom i uns cognoms d’ús corrent al nascut amb filiació desconeguda.
4 Dret de la persona 13. Drets de la personalitat   També imposarà un nom d’ús corrent quan els obligats a la seva fixació no el determini, després d’haver-los apercebut, i transcorregut un termini de 3 dies.
L’interessat, o el seu representant legal, poden sol·licitar a l’encarregat del Registre Civil, la substitució del seu nom propi per l’equivalent a qualsevol de les llengües espanyoles.
Canvi de nom (art. 52 LRC)    Legitimació: interessat major de 16 anys.
Autoritzat competent: encarregat del Registre Civil del domicili del sol·licitant.
Tramitació: mitjançant procediment registral, prèvia declaració de l’interessat que haurà de provar l’ús habitual del nom.
Canvi de cognoms    Mitjançant declaració de voluntat (art. 53 LRC).
Mitjançant expedient (art. 54 LRC).
Per circumstàncies especials (art. 55 LRC).
Canvi de cognoms mitjançant expedient (art. 54 LRC)  Requisits necessaris de la petició de canvi de cognoms: o Que el cognom en la forma proposada constitueixi una situació de fet, essent utilitzat habitualment per l’interessat.
o Que els cognoms que es tracti d’unir o modificar pertanyin legítimament al propietari.
[…] Canvi de cognoms en circumstàncies excepcionals  Víctimes de violència de gènere i els seus descendents.
[…] Cognoms amb elements estrangers Regles comuns al canvi de nom i cognoms (art. 57 LRC) 1) El canvi de cognoms afecta a totes les persones subjectes a la pàtria potestat i també a la resta […] Protecció civil del nom  Existència de dues accions civils diferents: o Acció d’impugnació: contra l’ús indegut per altres del propi no i cognoms.
5 Dret de la persona 13. Drets de la personalitat Finalitat: prohibir l’ús del nom aliè per evitar la confusió d’indentitats  […] Acció de reclamació: es sol·licita la declaració judicial que hom té dret a un determinat nom o cognoms. Es pretén que cesi la negació actual i futura d’aquest dret.
o Prova (en les dues accions): El dret a un nom o cognoms determinats 6 ...