Definicions T5: Glucoconjugats i Lipoconjugats (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 25/06/2014
Descargas 10

Vista previa del texto

DEFINICIONS DE BIOQUÍMICA Glicoconjugats: Codi d’informació. Les possibilitats estructurals són enormes: es coneixen centenars de sucres diferents i es poden lligar entre si de moltes maneres diferents, i es poden ramificar.
Tenen moltes funcions:      Ajuden al plegament de les proteïnes Augmenten la solubilitat de les proteïnes Protecció de l’acció de proteases Facilitació de la interacció entre molècules o l’eviten Determinació de la localització subcel·lular Proteoglicans: Una proteïna nucli a la que s’uneixen covalentment un o més glicosaminoglicans. La unió sol ser un residu de Ser mitjançant un pont de tetrasacàrid mitjançant un enllaç O-glicosídic. Tenen funcions diverses, generalment la part glican serveix per interactuar amb altres molècules i per augmentar les seves propietats hidrofíliques.
Heparina: Anticoagulant. Forma fraccionada del sulfat de heparan. Produïda pels mastòcits (leucòcits). Té la densitat de càrrega negativa més alta de totes les macromolècules biològiques.
Glicosilació: Procés de síntesi seqüencial sense motllo. Depèn de l’activitat de moltes glucosiltransferases i glicosilases (més de 100), que tenen especificitat pel glúcid transferit i per l’estructura glucídica receptora o el senyal peptídic, si existeix, però no gaire per la proteïna substrat.
Microheterogeïnitat: Diferents glicoformes (variació en el tipus, el nombre i en la posició de les cadenes dels sucres) d’un glicà. Una glicoproteïna es composada per una mescla de glicoformes amb igual nucli peptídic però diferents cadenes de carbohidrats.
Mucines (Glicoproteïnes O-lligades): Les mucines pertanyen a una família heterogènia de grans O-glicoproteines compostes d’una llarga cadena peptídica anomenada apomucina a la que estan vinculades els centenars de cadenes de oligosacàrids. Les mucines es poden separar en dues categories estructuralment diferents: les secretades i les mucines unides a la membrana. Són produïdes pels teixits epitelials de la majoria de metazous. La característica clau de les mucines és la seva capacitat de formar gels de propietats visco-elàstiques en entrar en contacte amb l’aigua.
Lectines: Proteïnes que reconeixen codis de sucres (glicans). Sugar-binding proteins. Alta afinitat. Les immunoglobulines NO es consideren lectines encara que poden lligar sucres.
Lipopolisacàrids: Components principals de membrana externa de bacteris gram-negatius (E.coli; Salmonella...). Són dianes principals d’anticossos del sistema immunitari de vertebrats en resposta a la infecció bacteriana.
Cúmul de diferenciació (CD): Són molècules marcadores en la superfície cel·lular , que reconeixen certs anticossos, usades per a la identificació del tipus de cèl·lula, estadi de diferenciació cel·lular i activitat de la mateixa. Son un sistema de antígens de la superfície cel·lular dels leucòcits humans.
Preguntes tipu test: - La glicosilació es un procés seqüencial amb motllo (Fals) - Sobre els glicosaminoglicans: Són heteropolisacàrids no ramificats.
- Les lectines són: proteïnes que uneixen glicans amb alta afinitat.
- El primer monosacàrid unit en les O-lligades tipus mucina sol ser: N-acetil-galactosamina - La glicosilació per a la formació de glicans depèn de la relació d’activitats de les diferents glucosil-transferases i glucosilases i de l’assequibilitat de precursors monosacàrids-activats.
(CERT) - El primer monosacàrid unit en les N-lligades sol ser: N-acetil-glucosamina - Els proteoglicans estan formats per una proteïna nucli unida a un tetrasacàrid pont al que s’uneixen: Glicosaminoglicans.
- Els globòsids són: Ceramida+ oligosacàrid complex.
- Els gangliòsids són: Glicoesfingolípids.
- Diferències entre Proteoglicans i Glicoproteïnes: Els glicans de les glicoproteïnes poden ser ramificats i no són mucopolisacàrids.
- Sobre els proteoglicans: La unió al glicà sol ser a un residu de: Serina.
- Sobre els proteoglicans: La unió del glicà sol ser un enllaç: O-glicosídic.
- Els monosacàrids que s’incorporen a un glicà ho han de fer activats com a: NDP-glúcid - La O-glicosilació és un procés post-traduccional. (CERT) - Els lipopolisacàrids es troben: a la membrana externa dels bacteris Gram-negatiu.
- Sobre els peptidoglicans: Es troben en cèl·lules procariotes.
- Els proteoglicans es caracteritzen per tenir: moltes càrregues negatives.
- Les mucines són: Glicoproteïnes O-lligades.
- Les glicoproteïnes presenten el fenomen de la microheterogeneïtat que vol dir: que una mateixa glicoproteïna pot presentar petites diferencies en la composició dels glicans.
...